Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5210/2014Usnesení NS ze dne 20.05.2015

HeslaRozhodčí doložka
Exekuce
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5210.2014.1
Dotčené předpisy

§ 40 odst. 1 písm. c) předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 39 obč. zák.

předpisu č. 216/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5210/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, IČO 61860069, proti povinnému J. B., zastoupenému JUDr. Janou Betlamovou, advokátkou se sídlem v Litoměřicích, Dómská 8, pro 91.788,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 28 Nc 7396/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. května 2014, č. j. 10 Co 190/2014-48, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. května 2014, č. j. 10 Co 190/2014-48, a usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 5. prosince 2013, č. j. 28 Nc 7396/2008-31, se ruší a věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) unesením ze dne 26. 5. 2014, č. j. 10 Co 190/2014-48, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku – Místku (soud prvního stupně) ze dne 5. 12. 2013, č. j. 28 Nc 7396/2008-31, jímž zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (nařízené usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 10. 2008, č. j. 28 Nc 7396/2008-5, podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Josefem Kunáškem ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. Ku-18-5/2007-12 /dále jen „Rozhodčí nález“/ pro vymožení částky 91.788,- Kč s příslušenstvím). Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že účastníci uzavřeli smlouvu o revolvingovém úvěru, a dohodli se (v bodě 18 smluvních ujednání), že veškeré spory budou řešeny v rozhodčím řízení u rozhodce, Rozhodčí nález vydal jeden ze jmenovitě uvedených rozhodců v rozhodčí doložce a povinnému byl doručen dne 8. 2. 2007. Sjednaná pravidla určení osoby rozhodce považoval za dostatečně transparentní.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jehož přípustnost opřel o § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013. Namítal, že odvolací soud se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, zejména od závěrů přijatých v usnesení sp. zn. 31 Cdo 958/2012 o transparentnosti výběru rozhodce. Odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) totiž pominuly, že se smluvní strany v bodě 18.1 smluvních podmínek k revolvingové smlouvě dohodly, že pravomoc k řešení sporů vzniklých z této smlouvy má v jednoinstatnčním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv z rozhodců, kterými pro tento účel jsou: JUDr. Josef Kunášek, JUDr. Eva Vaňková, Mgr. Marek Landsmann, jiný věřitelem zvolený rozhodce. Mohl-li si věřitel kromě tří jmenovitě uvedených rozhodců zvolit i jiného nejmenovaného rozhodce, nejde o transparentní výběr. Měl za to, že ani okolnost, že si oprávněný vybral jednoho z přímo vyjmenovaného rozhodce, na tomto závěru nic nemění, rozhodčí doložka je proto absolutně neplatná a nařízená exekuce měla být zastavena. Navrhl, aby dovolací soud změnil usnesení soudů odvolacího soudu tak, že se mění usnesení soudu prvního stupně tak, že exekuce se zastavuje.

Nejvyšší soud v souladu s čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.”).

Dovolání podané včas, subjektem k tomu oprávněným – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo skončeno odvolací řízení, je přípustné, neboť při řešení otázky platnosti rozhodčí doložky a pravomoci rozhodce vydat exekuční titul (Rozhodčí nález) se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - s ohledem na to, že rozhodčí doložka byla sjednána v smluvních ujednáních smlouvy o revolvingovém úvěru společnosti PROFIREAL, a.s., uzavřené dne 13. 2. 2006, a že Rozhodčí nález byl vydán dne 21. 2. 2007

- podle právních předpisů v té době účinných, tedy podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění účinném do 30. 5. 2006 (dále jen „zákon č. 216/1994 Sb.“), podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „exekuční řád“) a podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“).

Otázkou, kdy lze pravidla stanovená v rozhodčí smlouvě pro určení rozhodce považovat za transparentní a rozhodčí doložku za (ne)platnou, se již dovolací soud ve svých rozhodnutích zabýval (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, uveřejněné pod číslem 92/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014, uveřejněné pod číslem 53/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl k závěru, neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák., a že rozhodce, jehož výběr se neuskutečnil podle transparentních pravidel, neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc, a nejde proto o způsobilý exekuční titul ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu.

V dané věci vydal Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Josef Kunášek na základě rozhodčí doložky sjednané v bodě 18 „Smluvních ujednáních smlouvy o revolvingovém úvěru společnosti PROFIREAL, a.s.“ (dnes PROFI CREDIT Czech, a.s.). Společnost PROFIREAL, a.s. byla ve smlouvě označena jako Věřitel a v bodě 18.1 se strany dohodly, že „pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly z této Smlouvy o RÚ nebo v návaznosti na ni, má dle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv z těchto rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu. Rozhodčí řízení se bude konat v sídle rozhodců. Rozhodci pro tento účel jsou: JUDr. Josef Kunášek, advokát zapsaný…, JUDr. Eva Vaňková, advokát …, Mgr. Marek Landsmann, advokát …, jiný Věřitelem zvolený rozhodce“.

Podle této doložky není osoba rozhodce předvídatelná, neboť rozhodcem podle ní mohla být nejen jedna ze tří osob jmenovitě v doložce vyjmenovaných, ale i osoba další, která již v rozhodčí doložce uvedena nebyla a jejíž výběr byl ponechán výlučně na úvaze oprávněného. Výčet rozhodců tak nebyl stálý a neměnný (jak se domnívaly soudy obou stupňů). Lze tedy přisvědčit povinnému, že výběr rozhodce se uskutečňoval podle netransparentních pravidel, rozhodčí doložka je proto absolutně neplatná (§ 39 obč. zák.) a rozhodce tak neměl pravomoc k vydání rozhodčího nálezu podle zákona č. 216/1994 Sb. Okolnost, že právě v této věci vybral oprávněný, který byl i žalobcem v rozhodčím řízení, za rozhodce jednu z osob jmenovitě uvedených, na závěru o netransparentnosti sjednaných pravidel výběru rozhodce a tím i na závěru o absolutní neplatnosti rozhodčí doložky, nic nemění.

Závěr odvolacího soudu o platnosti rozhodčí doložky je proto nesprávný, nesprávné je tak i jeho právní posouzení věci, a protože na tomto nesprávném právním posouzení věci napadené rozhodnutí spočívá (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), Nejvyšší soud je bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil (neshledal podmínky pro jeho změnu); poněvadž důvody, pro něž bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolací soud zrušil i je a věc tomuto soudu podle § 243e odst. 2 o. s. ř. vrátil k dalšímu řízení.

V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (srov. § 226, § 243g odst. 1 o. s. ř.), nebude-li o náhradě nákladů rozhodováno ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru