Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 5107/2017Usnesení NS ze dne 01.12.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.5107.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 5107/2017-111

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce statutárního města Brna, se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 1, IČO 44992785, proti žalované M. K., zastoupené Mgr. Barborou Hlaváčovou, advokátkou se sídlem v Brně, Rostislavovo náměstí 2852/11, o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 139/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 19 Co 127/2016-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaná nezastoupena advokátem podala včasné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2016, č. j. 19 Co 127/2016-65.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2017, č. j. 53 C 139/2014-91, bylo žalované přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I.) a byla jí pro toto řízení ustanovena advokátka Mgr. Barbora Hlaváčová (výrok II.). Toto usnesení ve výroku II. nabylo právní moci dne 10. 8. 2017. Dále byla žalovaná usnesením Městského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2017, č. j. 53 C 139/2014-103, vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila své dovolání o zákonné náležitosti.

V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 241 odst. l věta první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Dle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout. Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn již tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta, případně že mu je advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu, jako tomu bylo i v tomto případě, nýbrž s ohledem na dikci ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem také sepsáno. Jestliže je dovolateli právní zástupce ustanoven až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné, aby tento podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné pod č. 80 v časopise Soudní judikatura, roč. 2009, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4345/2015).

V dané věci žalovaná podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem či notářem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Vzhledem k tomu, že následně ustanovená zástupkyně dovolání žalované nedoplnila ani nenahradila vlastním podáním v zákonné lhůtě dvou měsíců, která počala dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. běžet dnem právní moci usnesení, jímž byla ustanovena zástupkyní žalované, a uplynula dne 10. 10. 2017, nebyla splněna shora naznačená podmínka dovolacího řízení. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 4257/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017, sp. zn. 26 Cdo 6060/2016).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru