Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4944/2014Usnesení NS ze dne 18.05.2015

HeslaZastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4944.2014.1
Dotčené předpisy

§ 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř.

§ 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4944/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného M. B., zastoupeného JUDr. Filipem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 5, U Demartinky 152/1, proti povinnému R. P. M., zastoupenému Mgr. Petrem Fouskem, advokátem se sídlem v Bělé pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 83, pro 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 19130/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. října 2013, č. j. 11 Co 1660/2012-78, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 10. 2013, č. j. 11 Co 1660/2012-78, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu - k otázce stavení promlčecí doby a řádného pokračování v exekuci oprávněným srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. 20 Co 2663/2010, podle kterého v zahájeném řízení řádně pokračuje i ten účastník soudního řízení, který součinnost se soudem v řízení sám nevyvíjí, svými úkony však nebrání průběhu řízení a jeho skončení rozhodnutím soudu ve věci, k otázce zastavení exekuce pro nemajetnost podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. k návrhu povinného za situace, kdy ze stanoviska soudního exekutora k návrhu na zastavení exekuce vyplývá, že dosud nebyly provedeny všechny potřebné úkony směřující ke zjištění majetku povinného a že soudní exekutor se zastavením exekuce nesouhlasí, srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4106/2008 - a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak. Další námitka povinného týkající se posouzení otázky nemajetnosti povinného s přihlédnutím k jeho majetku, ohledně kterého již byla exekuce dříve pravomocně částečně zastavena, nemůže naplnit podmínky přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť ani odlišné vyřešení této otázky by nemělo na pokračování exekuce ve zbývajícím rozsahu vliv, jelikož dosud nebyly provedeny všechny potřebné úkony směřující ke zjištění majetku povinného, což činí dovolání povinného v této části nepřípustným. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru