Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4793/2008Usnesení NS ze dne 04.12.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:26.CDO.4793.2008.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4793/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce m. B., proti žalovanému M. Č., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 6/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2007, č.j. 42 Co 220/2007-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 29. 8. 2007, č.j.

42 Co 220/2007-54, potvrdil rozsudek ze dne 12. 10. 2006, č.j. 16 C 6/2006-22, kterým Okresní soud v Bruntále (soud prvního stupně) uložil žalovanému vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku „byt č. 10, sestávající se z jednoho pokoje s kuchyňským koutem a příslušenstvím, v 1. podlaží domu č.p. 1851, na ulici D. č.o. 20C v B.“, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný – nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.] a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která podle obsahu spisu nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, č.j. 16 C 6/2006-64, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen o tom, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dostalo se mu rovněž poučení, že může před uplynutím poskytnuté lhůty navrhnout, aby mu byl pro účely podání dovolání soudem ustanoven zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, popřípadě že o určení advokáta může požádat Českou advokátní komoru.

Na uvedenou výzvu žalovaný reagoval tak, že v podání ze dne 14. 5. 2008 navrhl, aby mu byl soudem jako zástupce pro účely dovolacího řízení ustanoven advokát. Usnesením ze dne 16. 7. 2008, č.j. 16 C 6/2006-71, které bylo žalovanému doručeno náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.) dne 24. 7. 2008, soud prvního stupně nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žalovaný do současné doby nesplnil zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1,

§ 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru