Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4603/2014Usnesení NS ze dne 20.01.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4603.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4603/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněných a) Ing. M. K., b) H. Š., obou P., zastoupených JUDr. Milanem Frišmanem, advokátem se sídlem v Písku, Budovcova 2530, proti povinné H. K., P., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 3 E 388/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. ledna 2013, č. j. 19 Co 186/2013-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná – nezastoupena advokátem – napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (soud odvolací) ze dne 28. 1. 2013, č. j. 19 Co 186/2013-19, jímž odmítl její odvolání proti usnesení Okresního soudu v Písku (soud prvního stupně) ze dne 28. 11. 2012, č. j. 3 E 388/2012-10, kterým nařídil výkon rozhodnutí vyklizením ve výroku označeného bytu, a změnil výrok o nákladech řízení před soudem prvního stupně.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročníku 2000, pod číslem 64). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Povinná (nezastoupena advokátem) podala u soudu prvního stupně včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, usnesením ze dne 5. 6. 2013, č. j. 3 E 388/2012-44, jí soud prvního stupně ustanovil pro dovolací řízení zástupcem advokáta JUDr. Emila Švingra. Ustanovený advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně (tj. od 27. 6. 2013) dovolání sepsané povinnou nenahradil vlastním podáním, toto podání nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), neboť po novele § 251 o. s. ř. provedené zákonem č. 396/2012 Sb. předal soud věc k vyřízení soudnímu exekutorovi.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru