Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 45/2020Usnesení NS ze dne 23.01.2020

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.45.2020.1
Dotčené předpisy

§ 218a o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 45/2020-174

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek pro dům XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupené Mgr. Jakubem Schejbalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1070/19, proti žalovanému P. R., narozenému XY, bytem XY, o 46 605 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 56/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2019, č. j. 26 Co 17/2019-163, takto:

I. Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2019, č. j. 26 Co 17/2019-163, se odmítá.

II. Řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 1. 11. 2018, č. j. 6 C 56/2016-154, se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Okresní soud v Nymburce (soud prvního stupně) usnesením ze dne 1. 11. 2018, č. j. 6 C 56/2016-154, zastavil řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, č. j. 24 Co 83/2017-91, a usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 12. 1. 2017, č. j. 6 C 56/2016-80 (výrok I.), zastavil řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2017, č. j. 24 Co 215/2017-108, a usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 27. 4. 2017, č. j. 6 C 56/2016-98 (výrok II.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Krajský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 28. 2. 2019, č. j. 26 Co 17/2019-163, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, které bylo doručeno odvolacímu soudu dne 15. 7. 2019 (viz č. l. 170).

Podle § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle § 240 odst. 3 věty první o. s. ř. je lhůta zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání.

Napadené usnesení odvolacího soudu bylo žalovanému doručeno dne 23. 4. 2019 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.) - viz doručenka na č. l. 164. Za této situace bylo posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. pondělí 24. 6. 2019, neboť datum 23. 6. 2019 připadlo na neděli. Podal-li dovolatel dovolání (osobně) až dne 15. 7. 2019, učinil tak po uplynutí stanovené lhůty, tedy opožděně.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

Pro úplnost lze dodat, že ani včasné dovolání by nebylo podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné, o čemž byl dovolatel správně poučen odvolacím soudem.

Žalovaný napadl dovoláním výslovně také usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 1. 11. 2018, č. j. 6 C 56/2016-154. Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Podané dovolání obsahuje rovněž žádost dovolatele o odklad právní moci a vykonatelnosti napadených rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně (postrádající jakékoliv odůvodnění). O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru