Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 442/2005Usnesení NS ze dne 06.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.442.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 442/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně A. K., o věci všeobecné, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 19 Nc 842/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2004, č. j. 5 Co 2667/2004-21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Strakonicích (soud prvního stupně) usnesením ze dne 9. září 2004, č. j. 19 Nc 842/2004-13, vyzval žalobkyni, aby své podání ze dne 28. července 2004 doplnila o náležitosti zde uvedené ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení způsobem v něm naznačeným; současně ji poučil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude podání odmítnuto.

Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 11. října 2004, č. j. 19 Nc 842/2004-14, podání ze dne 28. července 2004 odmítl s odůvodněním, že žalobkyně ve stanovené lhůtě podání požadovaným způsobem nedoplnila a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací usnesením ze dne 29. listopadu 2004, č. j. 5 Co 2667/2004-21, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud uvedl, že podání žalobkyně ze dne 28. července 2004 nemá náležitosti žaloby ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“, přičemž je zcela nečitelné a nesrozumitelné. Neodstranila-li žalobkyně vady podání ve stanovené lhůtě, soud prvního stupně postupoval podle názoru odvolacího soudu správně, když podání žalobkyně podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno dne 9. prosince 2004. Žalobkyně – nezastoupena advokátem – dne 14. prosince 2004 odvolacímu soudu doručila podání, které lze považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno – s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení pro neodstranění nedostatku podmínky řízení – vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. ledna 2005, č. j. 19 Nc 842/2004-31, vyzvána, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení podala řádné dovolání sepsané advokátem. Současně byla poučena, že podání bude „odmítnuto“, nebude-li ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno. Dostalo se jí rovněž poučení, že může u soudu prvního stupně navrhnout, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jí byl na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 2. února 2005, na zmíněné usnesení reagovala opět pouze vlastními nesrozumitelnými podáními doručenými soudu prvního stupně dne 9. února 2005 a Vrchnímu soudu v Praze dne 15. února 2005.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, poněvadž podle názoru dovolacího soudu výrok o náhradě nákladů řízení není opodstatněn tam, kde – v důsledku vadného postupu žalobce – chybí druhý účastník (žalovaný).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. dubna 2005

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru