Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4354/2018Usnesení NS ze dne 08.01.2019

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4354.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4354/2018-277

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, se sídlem v Teplicích – Trnovanech, Gagarinova 1558, IČO: 00035351, zastoupeného Mgr. Martinem Sobkem, advokátem se sídlem v Teplicích, U Císařských lázní 368/7, proti žalovanému J. H., bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 19 C 80/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. května 2017, č. j. 14 Co 823/2016-153, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací usnesením ze dne 26. května 2017, č. j. 14 Co 823/2016-153, potvrdil usnesení ze dne 29. července 2016, č. j. 19 C 80/2015-140, kterým mu Okresní soud v Teplicích (soud prvního stupně) nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a neustanovil mu zástupce pro odvolací řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (dovolatel) – nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. září 2017 /viz čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb./ – dále jen „o.s.ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podal dovolatel (nezastoupen advokátem) dne 16. srpna 2017 k poštovní přepravě (včasné) dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Usnesením ze dne 16. února 2018, č. j. 19 C 80/2015-253, soud prvního stupně nevyhověl jeho žádosti ze dne 23. srpna 2017 a nepřiznal mu osvobození od soudních poplatků z dovolání a ani mu neustanovil zástupce pro dovolací řízení. Následně jej usnesením ze dne 20. března 2018, č. j. 19 C 80/2015-255, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení odstranil nedostatek povinného zastoupení tak, že předloží procesní plnou moc dokládající jeho zastoupení advokátem v dovolacím řízení, případně prokáže, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Proti tomuto usnesení podal dovolatel námitky, které soud prvního stupně odmítl usnesením ze dne 19. října 2018, č. j. 19 C 80/2015-269. V soudem stanovené lhůtě a ani doposud dovolatel nedostatek povinného advokátního zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř. splněna. Nejvyšší soud – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o.s.ř.) – proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolací soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2019

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru