Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4294/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.4294.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4294/2019-212

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce České fotbalové unie 1910, z. s., se sídlem v Praze, Uhříněvsi, Zlenická 1295/70, IČO 26561972, zastoupeného Janem Kalvodou, advokátem se sídlem v Praze 6, Bělohorská 238/85, proti žalovanému hlavnímu městu Praha, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, IČO 00064581, zastoupenému JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem se sídlem v Praze, Na Příkopě 853/12, o určení neplatnosti smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 28 C 100/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. června 2019, č. j. 15 Co 142/2019-184, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 15. listopadu 2018, č. j. 28 C 100/2017-127, ve výroku I. zamítl žalobu o určení, že je neplatná smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. SOB 83/01/024484/2016 ze dne 13. února 2017 uzavřená mezi žalovaným a Bohemians Praha 1905, a.s., IČO 27232140, se sídlem Vršovická 1489/31, Praha 10, ve výroku II. zamítl žalobu o určení, že je neplatná smlouva nájemní č. NAP/35/04/003564/2018 ze dne 16. března 2018 uzavřená mezi žalovaným a Bohemians Praha 1905, a.s., IČO 27232140, se sídlem Vršovická 1489/31, Praha 10 (dále jen „Smlouvy“) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 4. června 2019, č. j. 15 Co 142/2019-184, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. o věci samé potvrdil a ve výroku III. o nákladech řízení jej změnil; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Dovolání žalobce není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř."

Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na závěru, že nelze určit (ve smyslu ustanovení § 80 o. s. ř.) neplatnost Smluv, neboť se řízení neúčastní všichni, kteří je uzavřeli, případně jejich právní nástupci, v daném případě Bohemians Praha 1905, a.s. (srov. např. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. února 1988, sp. zn. 3 Cz 61/87, uveřejněný v Bulletinu bývalého Nejvyššího soudu ČSR, číslo 2, ročník 1988, pod číslem 36, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2002, uveřejněný pod číslem 19/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 58/2003, uveřejněný pod číslem 2/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Proti uvedenému závěru dovolatel nebrojí, vytýká však odvolacímu soudu, že se odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu, neboť jej v tomto směru nepoučil. Judikatura Nejvyššího soudu je ale naopak ustálena v názoru, že poučení žalobce o tom, koho má žalovat nebo kdo v důsledku nerozlučného společenství má v řízení vystupovat na straně žalobce, není součástí poučovací povinnosti soudu ve smyslu § 5 o. s. ř., ani ve smyslu § 118a odst. 2 o. s. ř. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 4581/2009). Nedostatek věcné legitimace nelze odstranit tím, že soud poskytne žalobci poučení o tom, kdo je účastníkem hmotněprávního poměru, o kterém se v řízení jedná; rozšiřování poučovací povinnosti soudu nad rámec poučení o procesních právech a povinnostech není přípustné. Procesní odpovědnost za to, že se vymezení účastníků řízení kryje s jejich věcnou legitimací, nese výlučně žalobce (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2017, sp. zn. 30 Cdo 3411/2016). Dovoláním zpochybněnou otázku rozsahu poučovací povinnosti tak odvolací soud vyřešil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, od níž není důvod se odchýlit.

Vychází-li právní posouzení učiněné odvolacím soudem ze závěru, že řízení se neúčastní všichni, kteří Smlouvy uzavřeli, pak je zřejmé, že na řešení dalších otázek – odmítnutí důkazních návrhů, poučení o důkazním břemeni, děleného důkazního břemene, povinnosti veřejnoprávní korporace označit a archivovat své úřední akty a způsobu podpory sportu obcí při výkonu samostatné působnosti – které žalobce formuloval v dovolání a k nimž vztáhl vylíčení předpokladů přípustnosti dovolání, rozhodnutí odvolacího soudu vůbec nespočívá.

Dovolací soud nepřehlédl ani sdělení dovolatele, že dovolání podává proti všem výrokům rozhodnutí odvolacího soudu, tedy i proti výroku o nákladech řízení. Zastává však – s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) – názor, že proti nákladovému výroku napadeného rozsudku dovolání ve skutečnosti nesměřuje, neboť ve vztahu k němu postrádá dovolání jakékoli odůvodnění. Navíc dovolání proti tomuto výroku by ani nebylo přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo. Náklady spojené s vyjádřením k dovolání sepsaným advokátem nelze za účelné považovat proto, že v daném případě jde o spor, který tvoří relativně běžnou agendu žalovaného, jenž je statutárním městem a lze u něj presumovat existenci dostatečného materiálního a personálního vybavení a zabezpečení k tomu, aby byl schopen kvalifikovaně hájit svá práva a zájmy, aniž by musel využívat právní pomoci advokátů (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru