Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 4170/2014Usnesení NS ze dne 16.12.2014

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:26.CDO.4170.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 4170/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce V. Ch., P., proti žalovanému označenému jako MSDU OS, se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, o nejasné nároky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 8 Nc 3201/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2012, č. j. 53 Co 170/2012-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 27. června 2012, č. j. 53 Co 170/2012-69, potvrdil usnesení ze dne 26. ledna 2012, č. j. 8 Nc 3201/2011-56, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) odmítl (podle § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. – dále jen „o. s. ř.) podání žalobce ze dne 31. prosince 2010 a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Podle čl. II bodu 7. věty před první větnou čárkou zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2013) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 27. června 2012, Nejvyšší soud jako soud dovolací dovolání žalobce (dovolatele) proti tomuto rozhodnutí projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné advokátní zastoupení (jehož součástí je i sepis dovolání) je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podal dovolatel (nezastoupen advokátem) dne 17. září 2012 k poštovní přepravě (včasné) dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Následně jej soud prvního stupně usnesením ze dne 20. září 2012, č. j. 8 Nc 3201/2011-87, které mu bylo doručeno dne 27. září 2012, vyzval (podle § 104 odst. 2 o. s. ř.), aby si ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Byl také poučen o možnosti navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání dovolání ustanoven advokát, má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Dovolatel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 12. října 2012 (č. l. 90 spisu) požádal o ustanovení advokáta pro účely dovolacího řízení. Usnesením ze dne 11. března 2013, č. j. 8 Nc 3201/2011-152, soud prvního stupně této jeho žádosti nevyhověl a k jeho odvolání odvolací soud usnesením ze dne 30. dubna 2014, č. j. 53 Co 165/2014-194, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení ve dvouměsíční lhůtě plynoucí od právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto, tj. od 23. června 2014 (a ani dosud) neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalovanému v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti dovolateli, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2014

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru