Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3696/2010Usnesení NS ze dne 09.12.2010

HeslaObnova řízení
Podmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:26.CDO.3696.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3696/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce statutárního města Brna, se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 1, zastoupeného JUDr. PhDr. Jaroslavem Padrnosem, CSc., advokátem se sídlem v Brně, Banskobystrická 68, proti žalovanému L. F., o obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 172/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. dubna 2009, č. j. 38 Co 120/2009-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 18. srpna 2008, č. j. 15 C 172/2008-5, odmítl návrh žalovaného na obnovu řízení vedeného pod sp. zn. 15 C 291/2006 tohoto soudu (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 17. dubna 2009, č. j. 38 Co 120/2009-20, potvrdil citované usnesení soudu prvního stupně ve výroku I.; ve výroku II. ho zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný – nezastoupen advokátem – doručil dne 22. června 2009 soudu prvního stupně podání označené jako dovolání. Z důvodů v něm uvedených vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu, resp. s jeho potvrzujícím výrokem.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 17. dubna 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009, č. j. 15 C 172/2008-28, vyzván, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a dovolání doplnil o tam uvedené náležitosti; současně byl poučen o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se mu rovněž poučení, že „soud podání odmítne“, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoli bylo usnesení s výzvou žalovanému doručeno (obálkou III. – viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 13. července 2009 (§ 45 odst. 2, § 45a odst. 1 o.s.ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl. Pouze v podání ze dne 22. července 2009 doručeném soudu prvního stupně požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 15. dubna 2010, č. j. 15 C 172/2008-42, však soud prvního stupně jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a osvobození od soudních poplatků nevyhověl. Usnesením ze dne 3. června 2010, č. j. 15 C 172/2008-48, jej pak soud prvního stupně opětovně vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů zvolil zástupce pro podání dovolání a dovolání doplnil; rovněž jej znovu poučil způsobem uvedeným výše. I přesto, že usnesení s výzvou bylo žalovanému řádně doručeno (opět obálkou III.) dne 27. července 2010, ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru