Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 350/2013Usnesení NS ze dne 16.04.2013

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.350.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 350/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně V. N., bytem ve V. H., proti žalovanému P. Ř., bytem v K., zastoupenému JUDr. Vlastimilem Vezdenkem, advokátem se sídlem v Opavě, Hauerova 725/3, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 9 C 185/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. března 2012, č. j. 11 Co 195/2010-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 28. března 2012, č. j. 11 Co 195/2010-48, potvrdil rozsudek ze dne 14. ledna 2010, č. j. 9 C 185/2009-11, jímž Okresní soud v Opavě (soud prvního stupně) vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit do patnácti dnů od zajištění přístřeší „byt v domě na ulici O. v obci K., o velikosti 3+1, I. kategorie, zapsaný na LV pro k. ú. K. ve S. a obec K. u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště O., a to včetně společných částí domu“, a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Podle čl. II bodu 7. věty před první větnou čárkou zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2013) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 28. března 2012, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalovaného (dovolatele) proti tomuto rozhodnutí projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou

– účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dne 29. května 2012 k poštovní přepravě (včasné) dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu, který mu byl doručen dne 7. května 2012. Následně mu soud prvního stupně k jeho žádosti usnesením ze dne 7. září 2012, č. j. 9 C 185/2009-79, které nabylo právní moci dne 2. října 2012, ustanovil k sepisu řádného dovolání advokáta JUDr. Vlastimila Vezdenka. Byť ustanoveného advokáta v rámci dvouměsíční lhůty podle § 241b odst. 3 o. s. ř. vyzval k podání řádného dovolání, advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o. s. ř.) počítané od 2. října 2012 (od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. září 2012, č. j. 9 C 185/2009-79) dovolání sepsané samotným žalovaným nenahradil vlastním podáním, jeho podání nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil; k dovolání, které podal osobně u soudu prvního stupně po marném uplynutí uvedené dvouměsíční dovolací lhůty (konkrétně dne 11. prosince 2012) nelze přihlížet. Marným uplynutím lhůty podle § 241b odst. 3 o. s. ř., která je lhůtou zákonnou a nelze ji prodloužit, se totiž původně odstranitelné vady dovolání staly neodstranitelnými a dovolací soud proto nemůže k opožděně podanému dovolání přihlížet.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by měla jinak právo proti dovolateli, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2013

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru