Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3278/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaDovolání
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3278.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241a o. s. ř.|§ 243c odst. 1 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3278/2017-92

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce města Hranice, se sídlem v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, IČO 00301311, zastoupeného Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou se sídlem

v Ostravě - Moravské Ostravě, Vítkovická 3083/1, proti žalovanému V. R., bytem ve V. M., zastoupenému Mgr. Jaroslavem Machálkem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Palackého 470, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 158/2016, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. února 2017, č. j. 12 Co 302/2016-58, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.800 Kč, k rukám Mgr. Pavly Běčákové, advokátky se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Vítkovická 3083/1, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Žalovaný napadl dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. 2. 2017, č. j. 12 Co 302/2016-58, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 6. 2016, č. j. 10 C 158/2016-29, jímž soud prvního stupně rozhodl o povinnosti žalovaného vyklidit tam specifikovaný byt do 15 dnů od právní moci rozsudku a o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech odvolacího řízení částku 6.662 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokátky Mgr. Pavly Běčákové.

Dovolání žalovaného Nejvyšší soud České republiky podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tyto vady pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Z dovolání tak musí být patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny nebo jsou rozhodovány rozdílně, případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe" se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází, jelikož dovolatel pouze cituje ustanovení § 237 o. s. ř., avšak již nikterak nevymezuje, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části) projednání dovolání nepostačuje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2031, sen. zn. 29 NSČR 55/2013).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru