Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3082/2020Usnesení NS ze dne 27.01.2021

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:26.CDO.3082.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3082/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněných a) L. N., narozeného XY, a b) J. N., narozené XY, obou bytem XY, zastoupených JUDr. Václavem Nohovcem, advokátem se sídlem Plzni, nám. T. G. Masaryka 418/25, proti povinnému W. B., narozenému XY, bytem XY, vyklizením nemovitosti, o návrhu na odklad exekuce, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové, Exekutorský úřad Plzeň - město pod sp. zn. 106 Ex 2545/19, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. ledna 2020, č. j. 15 Co 17/2020-111, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný (nezastoupen advokátem) napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Plzni (odvolací soud) ze dne 21. 1. 2020, č. j. 15 Co 17/2020-111, kterým potvrdil usnesení soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové, Exekutorský úřad Plzeň – město (soudní exekutorka) ze dne 12. 12. 2019, č. j. 106 Ex 2545/19-92, jímž zastavil řízení o návrhu povinného na odklad exekuce ze dne 25. 11. 2019, doplněného přípisem ze dne 5. 12. 2019, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Podáním dovolání vznikla povinnému povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který podle položky 23 bodu 2 a 8 Sazebníku poplatků, jež tvoří přílohu zákona č. 549/1991 Sb., činí 4.000 Kč.

Soudní poplatek však nezaplatil ani po výzvě dovolacího soudu (usnesením ze dne 27. 11. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3082/2020).

Povinný nesplnil také podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“), neboť si přes výzvu soudní exekutorky (ze dne 16. 4. 2020, č. j. 106 Ex 2545/19-121) pro podání dovolání nezvolil svým zástupcem advokáta a jeho žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta (usnesení soudní exekutorky ze dne 28. 4. 2020, č. j. 106 Ex 2545/19-124, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 24. 6. 2020, č. j. 10 Co 140/202-132).

Vyhověno pak nemohlo být ani jeho opětovné žádosti o ustanovení advokáta a nově i o osvobození od soudních poplatků (kterou si podal po výzvě dovolacího soudu k zaplacení soudního poplatku z dovolání). Dovolání proti rozhodnutí ve věci odkladu exekuce (o něž v této věci jde) není podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. přípustné. Protože podání objektivně nepřípustného dovolání představuje zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (§ 30, § 138 odst. 1 o. s. ř.), nejsou tak splněny důvody pro osvobození povinného od placení soudních poplatků.

Povinný tedy nezaplatil soudní poplatek a nesplnil také podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení. Protože podle ustálené judikatury (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2012, sen. zn. 29 NSCR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) zastavení dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení přichází v úvahu jen tehdy, když byl zaplacen soudní poplatek z dovolání, (nebo dovolací řízení nelze pro nezaplacení soudního poplatku zastavit), Nejvyšší soud zastavil řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 1. 2021

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru