Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3074/2005Usnesení NS ze dne 22.12.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.3074.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3074/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně V. K., proti žalovanému J. O., zastoupenému advokátkou, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp.zn. 4 C 628/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. května 2005, č.j. 19 Co 195/2004-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Břeclavi (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 10. 9. 2003, č.j. 4 C 628/2003-29, výrokem I. uložil žalovanému vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku dům č.p. 343 na pozemku p.č. 1687, pozemky p.č. 1687 a p.č. 1688/1 v k.ú. a obci V., zapsané u Katastrálního úřadu v B. na LV č. 1098 (dále „předmětné nemovitosti“), výrokem II. zamítl žalobu, aby žalovanému bylo zajištěno náhradní ubytování a výrokem III. rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 4. 5. 2005, č.j. 19 Co 195/2004-56, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. tak, že žalovaný je povinen vyklidit předmětné nemovitosti do 15 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

V podání ze dne 12. 7. 2005, označeném jako „odvolání k Nejvyššímu soudu ČR“, které je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, vyjádřila žalobkyně nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu a požádala o „vydání soudního příkazu k vystěhování žalovaného a jeho družky“.

V podání ze dne 25. 10. 2005 požádala žalobkyně o „zrušení žádosti o dovolání“, a tuto svoji žádost zopakovala i v podání ze dne 6. 12. 2005.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) posoudil podání ze dne 25. 10. 2005 dle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalobkyni, která po procesní stránce zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. prosince 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru