Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3032/2015Usnesení NS ze dne 01.12.2015

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3032.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3032/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné M. J., Z. n. M., zastoupené Mgr. Martinou Pešákovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Kozinova 21/2, proti povinnému J. Z., U., zastoupenému JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 266/3, pro 1.180.000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem v Olomouci, Dvořákova 222/32, pod sp. zn. 164 EX 1211/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. března 2015, č. j. 40 Co 70/2015-168, takto:

Dovolání řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný, nezastoupen advokátem, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. 3. 2015, č. j. 40 Co 70/2015-168, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Exekutorského úřadu Olomouc, soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, ze dne 27. 11. 2014, č. j. 164 EX 1211/14-149, kterým rozhodl, že exekuce se týká tam vymezených nemovitostí a jejich příslušenství, o výsledné ceně těchto nemovitostí a určil, že na těchto nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob, která prodejem v dražbě nezaniknou.

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 /čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen „o. s. ř.“), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože povinný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudního exekutora ze dne 27. 5. 2015, č. j. 164 EX 1211/14-181, vyzván, aby si ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádně odůvodněné dovolání. Výzva mu byla doručena dne 15. 6. 2015, řádné dovolání sepsané advokátem však do dnešního dne nedoložil.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudním exekutorem do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru