Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2917/2000Usnesení NS ze dne 16.01.2001

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.2917.2000.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2917/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Hany M(llerové a JUDr. Emy Barešové, v právní věci navrhovatelky V. D., proti M. h. m. P., p. ú., za účasti: l/ České republiky - ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Pod štolou 3, 2/ P. k. a v. t., 3/ P. e., a 4/ P. f. Č. r., o opravném prostředku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 38 Ca 167/99, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2000, čj. 38 Ca 167/99-28, takto:

I.Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeným usnesením odmítl opravný prostředek podaný V. D. proti rozhodnutí Magistrátu h. m. P. - p. ú., ze dne 17. prosince 1998, zn. PÚ 5077/92, který podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl tak, že V. D. není vlastníkem nemovitostí v katastrálním území H. P., vyjmenovaných ve výroku tohoto rozhodnutí. Jmenovaný soud opravný prostředek odmítl, neboť byl V. D. podán opožděně.

Navrhovatelka se podáním s datem 14. 6. 2000, které došlo na adresu Městského soudu v Praze 16. 6. 2000, označeným jako "dovolání proti usnesení Městského soudu čj. 38 Ca 167/99 ze dne 28. 2. 2000", domáhá, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k projednání, a dále se dožaduje jednak prominutí lhůty k podání odvolání, jednak ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srovnej § 236 odst. l občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř.). Správní soudnictví podle části páté o. s. ř. je (s výjimkami vyjmenovanými v § 250s odst. 2 o. s. ř.) řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje o věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím (shodně srovnej např. rozhodnutí uveřejněná pod čísly 38/1994, 1/1996 a 21/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodnutí Městského soudu v Praze v dané věci tedy není rozhodnutím "odvolacího" soudu. Již proto je jeho přezkum Nejvyšším soudem vyloučen, a občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání opravného prostředku podaného proti takovému rozhodnutí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. l o. s. ř.)

Navrhovatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno. U žalovaných však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nebyly zjištěny. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2 věta první, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2001

JUDr. Jiří Spáčil CSc., .v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru