Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2915/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.2915.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 20 odst. 3 předpisu č. 72/1994 Sb. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2915/2020-132

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 3337/7, IČO 45193410, zastoupené Mgr. Jakubem Vyroubalem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova 1243/7, za účasti Společenství vlastníků jednotek XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Josefem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 86/7, o nahrazení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 63 C 391/2018, o dovolání účastníka Společenství vlastníků jednotek XY, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. března 2020, č. j. 8 Co 384/2019-106, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Účastník Společenství vlastníků jednotek XY, je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4.114 Kč k rukám Mgr. Jakuba Vyroubala, advokáta se sídlem v Ostravě, Poděbradova 1243/7, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) rozsudkem ze dne 4. 3. 2020, č. j. 8 Co 384/2019-106, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě (soud prvního stupně) ze dne 17. 7. 2019, č. j. 63 C 391/2018-81, jímž změnil rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 22. 12. 2017, sp. zn. SLS-02725/2015-ERU, č. j. 02725-51/2015-ERU, tak, že zamítl návrh účastníka Společenství vlastníků jednotek XY (dále též jen „Účastník“) na zahájení řízení ve věci sporu o uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie ze dne 20. března 2015 a nahradil rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozsahu, v jakém bylo tímto rozsudkem dotčeno, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), přípustné.

Otázku, zda došlo k přechodu závazků ze smlouvy o dodávce tepelné energie uzavřené mezi žalobkyní a vlastníkem budovy na Účastníka (vlastníky jednotek), posoudil odvolací soud v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu, od níž není důvod se odchýlit.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4514/2017 (na který odkázal i dovolatel), formuloval a odůvodnil závěr, že práva a povinnosti ze smlouvy o dodávce tepelné energie přecházejí vznikem společenství vlastníků jednotek z dosavadního vlastníka budovy na toto společenství podle § 20 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen „zákon o vlastnictví bytů“). Rozhodujícím kritériem pro přechod práv a povinností ze závazkového vztahu je, zda se práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, které mají přejít, týkají domu, společných částí či pozemku.

Odvolací soud správně uzavřel, že v tomto případě závazky ze smlouvy o dodávce tepelné energie přešly na společenství vlastníků jednotek (Účastníka), neboť se týkaly domu i společných částí, jednalo se o smluvní vztah s třetí stranou zajišťující dodávky energií. Ustanovení § 20 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů zajišťuje přechod závazků nezbytných pro zachování kontinuity dodávek služeb souvisejících s provozem domu, společných částí či pozemku i po rozdělení domu na jednotky a převodu vlastnictví z původce prohlášení do vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek a společných částí do jejich spoluvlastnictví. Závazek týkající se budovy a společných částí vznikl až po vkladu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, a proto v něm ani nemohl být uveden. To však samo o sobě neznamená, že by na vlastníky jednotek nemohl podle § 20 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů přejít.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru