Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2907/2004Usnesení NS ze dne 01.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.2907.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2907/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce Statutárního města J., zastoupeného advokátem, proti žalované O. H., o přivolení k výpovědi nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 839/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2004, č. j. 19 Co 136/2003-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jihlavě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. ledna 2003, č. j. 9 C 839/2002-48, vyhověl žalobě a přivolil k výpovědi z nájmu „bytu č. 12, I. kategorie, sestávajícího ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, komory, koupelny, šatny a WC, který je ve 3. patře domu s byty a nebytovými prostory čp. 390 v J. na pozemku par. č. 1150, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. H. K.“, určil, že nájemní poměr mezi žalobcem a žalovanou skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po právní moci rozsudku, žalované uložil povinnost byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. dubna 2004, č. j. 19 Co 136/2003-69, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen dne 10. května 2004. Žalovaná – nezastoupena advokátem – dne 23. června 2004 soudu prvního stupně doručila podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. V něm vyjádřila nesouhlas se závěry soudů obou stupňů.

Žalobce se ve vyjádření k dovolání ztotožnil s právním posouzením věci soudy obou stupňů a navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí (§ 103 o.s.ř.), i zastavením řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. července 2004, č. j. 9 C 839/2002-72, vyzvána, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolání bude „odmítnuto“, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že může u soudu prvního stupně navrhnout, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jí byl pro podání dovolání na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 15. července 2004, na zmíněné usnesení reagovala opět pouze vlastním podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 30. července 2004, v němž mimo jiné uvedla, že její advokát „je mimo J.“ a že se bude snažit dlužnou částku na nájemném uhradit.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 150 o.s.ř. V řízení o dovolání žalované vznikly žalobci náklady v souvislosti s dovolacím vyjádřením, které bylo sepsáno advokátem. Protože žalovaná zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, byla by povinna hradit tyto náklady (§ 146 odst. 3 věta první ve spojení s § 243b odst. 5 a § 224 odst. 1 o.s.ř.). Vzhledem k poměrům žalované a také s ohledem na okolnosti daného případu (žalobce se vyjadřoval k podání žalované, které nelze pokládat za kvalifikované dovolání) má dovolací soud za to, že zde jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, pro které náhrada nákladů dovolacího řízení nebyla výjimečně žalobci přiznána.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2005

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru