Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2849/2004Usnesení NS ze dne 02.05.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.2849.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2849/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města L., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému J. Ch., o zaplacení částky Kč 62.563,- s příslušenstvím a o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp.zn. 10 C 185/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. května 2004, č. j. 10 Co 356/2003-51, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) rozsudkem ze dne 5. 5. 2004, č.j. 10 Co 356/2003-51, potvrdil rozsudek ze dne 30. 10. 2002, č.j. 10 C 185/2001-32, jímž Okresní soud v Litoměřicích (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 2, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v suterénu domu č.p. 35 v L., určil, že tříměsíční výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovanému byt vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci do patnácti dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, které následně doplnil dalším podáním, v němž uvedl, že nesouhlasí s rozsudky soudů obou stupňů, a dále poukazuje na to, že soud odmítl vyslechnout svědky, které navrhoval.

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno u odvolacího soudu nedo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). Podle § 240 odst. 3 věty druhé o.s.ř. neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

Jak vyplývá z obsahu spisu (srov. dodejka na č. l. 53) rozsudek odvolacího soudu s poučením o možnosti podat dovolání byl v dané věci doručen žalovanému 23. 6. 2004. Od data doručení napadeného rozsudku začala plynout žalovanému dvouměsíční lhůta, jejíž poslední den připadl ve smyslu § 57 odst. 2 věty první o.s.ř. na pondělí 23. 8. 2004. Dovolání žalovaného podané k poštovní přepravě v úterý 24. 8. 2004 (viz otisk podacího razítka pošty na obálce na č. l. 56 spisu) je tedy dovoláním opožděným.

Za této procesní situace nebyl důvod vyvozovat z nedostatku advokátního zastoupení dovolatele procesní důsledky podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. (srov. § 241b odst. 2 větu za středníkem o.s.ř.) a dovolací soud proto opožděné dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl vůči žalovanému právo.

.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru