Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 236/2020Usnesení NS ze dne 11.05.2020

HeslaDovolání
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.236.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 236/2020-157

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně REOL Financial s.r.o., se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, IČO 25952552, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti žalované I. T., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martinou Charvátovou, advokátkou se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí 3, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 10 C 116/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. února 2019, č. j. 71 Co 384/2018-98, a o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 28. května 2018, č. j. 10 C 116/2017-51, takto:

I. Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. února 2019, č. j. 71 Co 384/2018-98, se odmítá.

II. Řízení o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 28. května 2018, č. j. 10 C 116/2017-51, se zastavuje.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1 800 Kč, k rukám Mgr. Jiřího Kňávy, advokáta se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Vsetíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 28. 5. 2018, č. j. 10 C 116/2017-51, uložil žalované povinnost vyklidit pozemek p. č. st. XY – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: XY, č. p. XY, rodinný dům, dále pozemek p. č. XY – zahrada a dále pozemek p. č. XY – zahrada, vše zapsáno na LV XY pro obec a katastrální území XY vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště XY, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 19. 2. 2019, č. j. 71 Co 384/2018-98, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil vyjma lhůty k vyklizení, kterou změnil tak, že ji stanovil v délce 3 měsíců od právní moci rozsudku odvolacího soudu (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 2. 2019, č. j. 71 Co 384/2018-98, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.). V dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatelka povinna v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Z dovolání tak musí být patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny nebo jsou rozhodovány rozdílně, případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatelky) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází a ani z jeho obsahu nelze zjistit, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Žalovaná napadla dovoláním výslovně také rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 28. 5. 2018, č. j. 10 C 116/2017-51. Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu jakoby v celém rozsahu. Dovolací soud však zastává – s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) – názor, že proti nákladovému výroku napadeného rozsudku dovolání ve skutečnosti nesměřuje, neboť ve vztahu k uvedenému výroku postrádá dovolání jakékoli odůvodnění. Navíc dovolání proti tomuto výroku by ani nebylo přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí

V Brně dne 11. 5. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru