Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2171/2015Usnesení NS ze dne 03.06.2015

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2171.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2171/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné Tomiha s.r.o., se sídlem v Ostravě, 28. října 438/219, IČO 29446767, zastoupené Mgr. Markem Gocmanem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 438/219, proti povinnému JUDr. B. G., za účasti manželky povinného Ing. M. G., pro 109.284 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 4320/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2014, č. j. 10 Co 238/2014-70, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Manželka povinného, Ing. M. G., nezastoupena advokátem, napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2014, č. j. 10 Co 238/2014-70, jímž odvolací soud potvrdil v napadené části (výrok II. a III.) usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 3. 2014, č. j. 26 EXE 4320/2013-42, kterým soud prvního stupně zamítl návrh manželky povinného na zastavení exekuce v rozsahu exekučních příkazů, kterými byl nařízen prodej nemovitostí a zřízeno soudcovské zástavní právo na nemovitostech (výrok I.), zastavil exekuci vedenou srážkami z jiného příjmu manželky povinného (výrok II.) a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen „o. s. ř.“), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/

o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a)

o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudního exekutora ze dne 20. 4. 2015, č. j. 024 EX 2773/13-159, vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva jí byla doručena dne 24. 4. 2015, zástupce si však nezvolila.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudním exekutorem do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2

o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru