Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1937/2020Usnesení NS ze dne 25.08.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1937.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1937/2020-230

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce P. V., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Michalem Vogelem, advokátem se sídlem v Liberci, nám. Sokolovské 312/1, proti žalovanému Společenství vlastníků XY, XY, se sídlem v XY, IČO XY, zastoupené Mgr. Davidem Hejzlarem, advokátem se sídlem v Liberci, 1. máje 97/25, o 97.650 Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 18 C 425/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 28. ledna 2020, č. j. 29 Co 90/2019-187, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.960 Kč k rukám Mgr. Michala Vogela, advokáta se sídlem v Liberci, nám. Sokolovské 312/1, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zaplacení částky celkem 97.650 Kč z titulu nároku na zaplacení pokuty dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní soud v Liberci (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. 11. 2018, č. j. 18 C 425/2017-126, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 34.050 Kč (výrok I.), zamítl žalobu co do částky 63.600 Kč (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.)

K odvolání žalobce i žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (odvolací soud) rozsudkem ze dne 28. 1. 2020, č. j. 29 Co 90/2019-187, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci dalších 4.050 Kč, jinak rozsudek v tomto výroku, jakož i ve výroku I. potvrdil (výrok I.); současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.).

Žalovaný napadl rozsudek odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není přípustné.

Přípustnost dovolání je upravena v ustanovení § 237 o. s. ř., avšak podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V projednávané věci bylo dovolateli rozsudkem soudu prvního stupně ze dne 14. 11. 2018, č. j. 18 C 425/2017-126, ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu ze dne 28. 1. 2020, č. j. 29 Co 90/2019-187, uloženo zaplatit žalobci částku 38.100 Kč, tj. částku nepřevyšující 50.000 Kč, přičemž nejde o žádnou z výjimek upravených v ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovolací soud nepřehlédl, ani sdělení dovolatele, že rozsudek odvolacího soudu napadá „v rozsahu obou jeho výroků“. Napadá-li tedy rovněž výrok o nákladech řízení, činí tak zřejmě jen formálně, neboť ve vztahu k tomuto výroku postrádá dovolání jakékoli odůvodnění a navíc by nebylo ani přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Dovolání vzhledem k svému obsahu zjevně nesměřuje ani do výroku, kterým byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen v zamítavém výroku v částce 59.550 Kč. K dovolání do tohoto výroku by ostatně nebyl dovolatel ani subjektivně legitimován [§ 218 písm. b) a § 243c odst. 3 věta první o. s. ř.].

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 25. 8. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru