Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 188/2001Usnesení NS ze dne 07.02.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.188.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 188/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně O., a. s. (týká se O. a. s., D. O., odštěpného závodu), proti žalovanému J. J., o zaplacení částky 5.313,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 C 67/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. července 1998, č.j. 15 Co 481/98 - 30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě zastavil usnesením ze dne 29. 4. 1998, č.j. 61 C 67/97 - 19, řízení o zaplacení částky 5.313,- Kč, a zavázal žalovaného, aby žalobkyni ve třídenní pariční lhůtě nahradil náklady sporu; současně soud prvního stupně rozhodl o vrácení poloviny soudního poplatku. Zastavení řízení bylo důsledkem zpětvzetí žaloby, k němuž došlo před zahájením jednání ve věci (§ 96 odst. 1 a 3 o. s. ř.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 7. 1998, č.j. 15 Co 481/98 - 30, napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Právní moc tohoto rozhodnutí byla vyznačena dnem 27. 8. 1998.

Žalovaný, nezastoupen advokátem, podal dne 9. 12. 1998 proti usnesení odvolacího soudu dovolání, jehož včasnost opíral o tvrzení, že napadené rozhodnutí nebylo doručeno jemu, ale jeho synovi. Namítal ve vztahu k rozhodnutím soudů obou stupňů, že ho "zbavila práva proti podané žalobě se bránit tím, že soudní jednání u Okresního soudu v Ostravě, které bylo stanoveno na 13. května 1998", se nekonalo, i když se dovolatel k soudu osobně dostavil.

Soud prvního stupně poskytl žalovanému poučení o tom, že jako dovolatel musí být zastoupen advokátem. Učinil tak nejprve ve formě přípisu, doručeného adresátovi dne 12. 1. 1999; následně - poté, kdy dovolatel písemným podáním ze dne 19. 1. 2000 tomuto soudu sdělil, že nemá právnické vzdělání, ale je plně způsobilý k právním úkonům - vyzval okresní soud dovolatele usnesením ze dne 8. 9. 2000, č. j. 61 C 67/97 - 48, aby nedostatek advokátního zastoupení odstranil ve lhůtě desíti dnů od doručení výzvy. Současně ho poučil o procesních důsledcích, jaké by neodstranění nedostatku této podmínky dovolacího řízení mělo. Citované usnesení bylo dovolateli zasláno dvakrát (poprvé bylo uloženo na poště dne 20. 9. 2000, podruhé pak k jeho uložení došlo dne 16. 10. 2000, když v obou případech nebyl adresát doručovatelem zastižen ve svém bydlišti na adrese O., F. 16/254). Dovolatel na výzvu nereagoval a spis byl proto dne 30. 1. 2001 předložen Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále opět jen "o. s. ř.").

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádností tohoto opravného prostředku je odůvodněn požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, jednající za něho ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o. s. ř.), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, povolanou podle zákona poskytovat právní služby (advokátem - dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

V § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. je tedy stanovena zvláštní podmínka dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ostatně ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Nedostatek výše uvedené podmínky řízení nebyl odstraněn přes výzvu, kterou soud prvního stupně dovolateli opakovaně adresoval, a přesto, že dovolatel byl o důsledcích procesní nečinnosti poučen.

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 2 větou druhou o. s. ř. nebyla do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě zastavil (§ 243c a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.), aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi (především otázkou včasnosti či opožděnosti dovolání, popř. jeho přípustností a důvodností).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni nevzešly prokazatelné výlohy dovolacího řízení, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. února 2001

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru