Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 16/2001Usnesení NS ze dne 01.02.2001

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.16.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 16/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce prof.Dr.F. S. proti žalovanému P. T., o zaplacení nájemného, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 24 C 24/99, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31.3.2000, čj. 12 Co 256/2000-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 18.10.1999, čj. 24 C 24/99-33, zastavil řízení o návrhu žalobce na zaplacení nájemného ze zemědělských pozemků podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., z důvodu vad návrhu na zahájení řízení. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci k odvolání žalobce usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 24.7.2000.

Nejvyššímu soudu pak dne 26.9.2000 došlo ve fotokopii podání žalobce z 10.8.2000, označené jako odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Olomouci. Toto podání bylo zasláno Okresnímu soudu v Olomouci k vyjasnění, zda jím je míněno dovolání, a v kladném případě k poučení žalobce o náležitostech dovolání i o povinném zastoupení dovolatele advokátem v dovolacím řízení, jakož i o možnosti zastavení řízení v případě nesplnění této zákonné podmínky a náležitostí dovolání.

Okresní soud v Olomouci nato vydal usnesení ze dne 1.11.2000, jímž vyzval žalobce k doplnění a opravě jeho podání z 10.8.2000, s tím, že pokud jím bylo míněno dovolání, bylo žalobci uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil dovolání řádně sepsané advokátem. Současně soud poučil žalobce, že nebude-li této výzvě vyhověno, bude spis předložen dovolacímu soudu, který řízení zastaví.Usnesení bylo doručeno žalobci dne 7.11.2000.

Dne 14.11.2000 došla Okresnímu soudu v Olomouci fotokopie podání žalobce a V. S., označená jako doplnění žaloby na základě výzvy soudu ze 7.11.2000, spolu s návrhem na vydání platebního rozkazu. Toto podání bylo sepsáno advokátem, připojeny byly fotokopie některých dokladu, včetně plné moci JUDr. Š. k zastupování.

Ve spisu je dále založena fotokopie podání JUDr. Š., označená jako "Doplňující podání žalobců", jíž bylo předchozí podání označeno jako samostatný návrh na zahájení řízení.

Okresní soud v Olomouci nato předložil spis Nejvyššímu soudu.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaným po řízení provedením podle dosavadních právních předpisů, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudní řádu ve znění účinném před 1.1.2001 ( dále jen " o.s.ř.").

Ze shora uvedeného vyplývá, že "odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Olomouci", které Nejvyššímu soudu došlo 26.9.2000, by bylo možno považovat za dovolání, byť nepřesně označené. Žalobce však na výzvu soudu neodstranil vady tohoto podání, pokud by bylo považováno za dovolání, zejména soudu nepředložil dovolání sepsané advokátem. Z fotokopií dalších podání ve spisu založených je zřejmé, že právní zástupce žalobce se rozhodl pro jinou cestu dosažení rozhodnutí soudu o nároku žalobce, a to podáním nové žaloby po pravomocném rozhodnutí o zastavení předchozího řízení.

Nebyla tedy odstraněna vada podání žalobce, spočívající v tom, že dovolání nebylo sepsáno advokátem. Přitom pro dovolací řízení platí zvláštní podmínka zákonného zastoupení dovolatele, vyjádřená v ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. Pode tohoto ustanovení musí být dovolatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, což v prvé řadě znamená, že dovolání musí být advokátem sepsáno. Z písemných projevů zástupce žalobce vyplývá, že se rozhodl nepokračovat v dovolacím řízení odstraněním vady podání žalobce, ale zvolil jinou právní cestu.

Za této situace bylo dovolací řízení zastaveno pro nedostatek podmínky řízení

( § 243c a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Žalovanému nevznikly náklady dovolacího řízení. Této procesní situaci odpovídá výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků ( § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2001

JUDr. Ema Barešová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru