Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1592/2018Usnesení NS ze dne 18.07.2018

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.1592.2018.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1592/2018-622

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci navrhovatelky L. K., bytem v L., za účasti Společenství vlastníků Masarykova 451, Liberec, se sídlem v Liberci I. – Starém Městě, Masarykova 451/10, IČO: 25467484, zastoupeného JUDr. Petrem Ulmannem, advokátem se sídlem v Liberci, Jestřábí 974/1, o neplatnost usnesení shromáždění společenství vlastníků ze dne 6. března 2014, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 57/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2017, č. j. 6 Cmo 33/2017-525, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání navrhovatelky Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 27. února 2017, č. j. 6 Cmo 33/2017-525, potvrdil usnesení ze dne 1. listopadu 2016, č. j. 38 Cm 57/2014-501, ve znění usnesení ze dne 27. prosince 2016, č. j. 38 Cm 57/2014-516, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (soud prvního stupně) zastavil řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku z návrhu (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. září 2017 – viz čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb. /dále jen „o.s.ř.“/), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64/2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzovaném případě nebyla dovolatelka, která je fyzickou osobou bez právnického vzdělání, při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem. Usnesením ze dne 20. června 2017, č. j. 38 Cm 57/2014-553, které jí bylo doručeno dne 22. června 2017, ji soud prvního stupně mimo jiné vyzval, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení při podání dovolání tak, že si zvolí zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů nebo notářů a jeho prostřednictvím podá řádné dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesením ze dne 8. prosince 2017, č. j. 38 Cm 57/2014-585 (potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 14. března 2018, č. j. 6 Cmo 54/2018-603), pak soud prvního stupně zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a nepřiznal jí osvobození od placení soudních poplatků za dovolání. Usnesením ze dne 22. května 2018, č. j. 26 Cdo 1592/2018-608, doručeným dne 29. května 2018 (viz č. l. 608 spisu), ji i sám dovolací soud vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila do dvaceti dnů od doručení usnesení zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím v této lhůtě podala řádné dovolání. V této a ani v prodloužené lhůtě a ani dosud však nedostatek povinného advokátního zastoupení neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně i soudem dovolacím splněna. Nejvyšší soud – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o.s.ř.) – proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 7. 2018

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru