Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1560/2006Usnesení NS ze dne 07.07.2006

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.1560.2006.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1560/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce statutárního města B., zastoupeného advokátkou, proti žalované A. P., o zaplacení částky 20.420,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 72/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. ledna 2006, č. j. 13 Co 301/2005-37, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem pro uznání ze dne 18. dubna 2005, č. j. 17 C 72/2004-24, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku „částku 20.420,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile z částky 20.420,- Kč za každý i započatý den prodlení od 6. 7. 2003 do 29. 3. 2004 ve výši 7.464,- Kč a poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky 20.420,- Kč za každý i započatý den prodlení od 30. 3. 2004 do zaplacení“ (výrok I.). Současně rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).

Proti citovanému rozsudku, konkrétně jeho výroku I., pokud jím bylo žalované uloženo zaplatit poplatek z prodlení z žalované částky, podala žalovaná odvolání. V průběhu odvolacího řízení pak vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že žalovaná uhradila veškeré dlužné platby.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 27. ledna 2006, č. j. 13 Co 301/2005-37, citovaný rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, tj. ve výroku I., pokud jím bylo rozhodnuto o povinnosti žalované zaplatit žalobci poplatek z prodlení, zrušil a v tomto rozsahu řízení zastavil (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů (výrok II.).

Žalovaná – nezastoupena advokátem – dne 27. dubna 2006 soudu prvního stupně doručila podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti nákladovému výroku II. rozhodnutí odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s uloženou povinností zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou (§ 240 odst. 1 o.s.ř.). Poté se zabýval otázkou přípustnosti tohoto mimořádného opravného prostředku (§ 236 odst. 1 o.s.ř.), neboť toliko z podnětu přípustného dovolání lze správnost napadeného rozhodnutí přezkoumat z hlediska uplatněných dovolacích důvodů.

Pro posouzení přípustnosti dovolání, jehož rozsahem je dovolací soud ve smyslu § 242 odst. 1 a odst. 3 věty první o.s.ř. vázán, je rozhodující, že dovolání směřuje pouze proti výroku o nákladech řízení. Rozhodnutí o nákladech řízení (a to nejen v tomto případě, nýbrž i v případě, kdy je součástí výrokové části rozsudku) má, jde-li o jeho formu, povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 211 o.s.ř.).

Podle § 237 odst. 1 o.s.ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,

a/ jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,

b/ jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení), proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,

c/ jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 1 písm. a/, b/ a c/ o.s.ř. nemůže být dovolání přípustné už proto, že napadený nákladový výrok není rozhodnutím ve věci samé. Pojem „věc sama” je totiž právní teorií i soudní praxí vykládán jednotně tak, že jde o předmět, ohledně něhož se řízení vede – tedy žalobou uplatněný nárok, o němž má být v řízení věcně rozhodnuto. V posuzovaném případě bylo věcí samou zaplacení částky 20.420,- Kč s příslušenstvím.

Přípustnost dovolání však nelze opřít ani o další ustanovení občanského soudního řádu upravující přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu (srov. § 238 odst. 1, § 238a odst. 1, § 239 o.s.ř.). Přitom vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, přípustnost dovolání nezakládají a lze k nim přihlédnout pouze v případě přípustného dovolání (srov. § 242 odst. 3 věta druhá o.s.ř.). Z řečeného vyplývá, že dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinném od 1. ledna 2001 přípustné. Ostatně ke stejnému právnímu závěru dospěl dovolací soud již v usnesení ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněném pod č. 88 v sešitě č. 5 z roku 2002 časopisu Soudní judikatura.

Vycházeje z uvedených závěrů, dovolací soud bez jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl pro nepřípustnost, aniž se jím mohl zabývat z pohledu uplatněného dovolacího důvodu a jeho obsahové konkretizace. Přitom s přihlédnutím k ustanovení § 241b odst. 2 věty za středníkem o.s.ř. bylo nerozhodné, že dovolatelka nebyla v dovolacím řízení zastoupena advokátem.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. července 2006

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru