Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1554/2015Usnesení NS ze dne 02.09.2015

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1554.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1554/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné L. V., M., zastoupené Mgr. Ing. Vojtěchem Szalayem, advokátem se sídlem v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, proti povinnému J. V., M., zastoupenému JUDr. Janem Bachanem, advokátem se sídlem v Mikulově, Na Hradbách 1535/66, pro vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1662/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2014, č. j. 26 Co 667/2013-49, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Povinný nezastoupen advokátem podal včasné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2014, č. j. 26 Co 667/2013-49.

Usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 6. 11. 2014, č. j. 53 EXE 1662/2012-65, bylo povinnému přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl mu ustanoven zástupcem advokát JUDr. Jan Bachan. Toto usnesení nabylo právní moci dnem 24. 12. 2014. Dále byl povinný usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13. 1. 2015, č. j. 53 EXE 1662/2012-67, vyzván, aby ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek zastoupení ve smyslu § 241 odstavec 1 a 4 o. s. ř. s tím, že byl zároveň poučen o důsledcích své nečinnosti. Toto usnesení bylo doručeno povinnému (jeho ustanovenému zástupci) dne 2. 2. 2015, ten však na ně nereagoval.

Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání vyhoví - jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. - dovolatel nejen tím, že má zástupcem advokáta nebo, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, notáře, ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem nebo notářem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele - fyzické osoby, jež sama nemá právnické vzdělání, při podání dovolání je tedy třeba, aby zástupce dovolatele (advokát nebo notář) buď sám sepsal dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné pod č. 80 v časopise Soudní judikatura, roč. 2009).

I když povinnému byl v projednávané věci ustanoven pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, zástupce povinného - advokát JUDr. Jan Bachan - do současné doby sám dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, povinným dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že by se s již učiněným dovoláním ztotožnil.

Vzhledem k tomu, že povinný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. září 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru