Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1460/2015Usnesení NS ze dne 21.11.2016

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1460.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1460/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné TROPPAU INVEST LEASING, spol. s r.o., se sídlem v Opavě, Těšínská 2759/30, IČO 62362887, zastoupené JUDr. Richardem Mencnerem, advokátem se sídlem v Ostravě, Milíčova 1670/12, proti povinnému J. F., S., zastoupenému JUDr. Hanou Zawislakovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Veleslavínova 371/19, pro 2.389.459,25 Kč s příslušenstvím, o udělení příklepu, vedené soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Sobíškovou, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem v Praze 6, Bělohorská 270/17, pod sp. zn. 180 Ex 17534/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2014, č. j. 66 Co 422/2014-106, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Povinný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2014, č. j. 66 Co 422/2014-106, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové ze dne 24. 4. 2014, č. j. 180 Ex 17534/08-96, jímž udělila příklep vydražiteli, společnosti AGOSTO FIN s.r.o., nyní se sídlem v Ostravě, náměstí Msgre Šrámka 885/7, IČO 27840689, na vydražené nemovité věci, a to: spoluvlastnický podíl povinného ve výši jedné ideální čtvrtiny na pozemku parc. č. 138/2, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, rodinný dům, vše v k. ú. S. u O., obec S., zapsáno na LV č. 791 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, za nejvyšší podání 650.000 Kč.

Ze sdělení soudní exekutorky ze dne 22. 8. 2016 plyne, že vydražitel společnost AGOSTO FIN s.r.o., se stal obmeškaným vydražitelem, neboť nezaplatil nejvyšší podání v dodatečné lhůtě, jež mu byla určena usnesením ze dne 24. 11. 2014, č. j. 180 Ex 17534/08-117, poté, co nejvyšší podání nezaplatil ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci usnesení o udělení příklepu. Ve věci proto bylo nařízeno další dražební jednání.

Podle § 336m odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.), nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soud usnesením určil a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud nařídí další dražební jednání.

Vzhledem k tomu, že ve smyslu citovaného ustanovení bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu (i usnesení soudní exekutorky) zrušeno ze zákona, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o dovolání povinného, které proti němu směřuje. Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle § 243b odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II, bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2016

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru