Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1458/2004Usnesení NS ze dne 29.06.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.1458.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1458/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Č. z. s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému h. m. P., zastoupenému advokátkou, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14 C 172/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2003, č. j. 58 Co 442/2003-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokátky, na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.625,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze (odvolacího soudu) ze dne 15. 10. 2003, č.j. 58 Co 442/2003-57, jímž byl potvrzen rozsudek ze dne 13. 5. 2003, č.j. 14 C 172/2002-40, kterým Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) zamítl žalobu na určení neplatnosti nájemní smlouvy A/58/5430/02 ze dne 7.6.2000 uzavřené mezi žalobcem a žalovaným a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení. K dovolání žalobce přiložil procesní plnou moc pro advokáta JUDr. M. F., opravňující k zastupování žalobce v dovolacím řízení, tento advokát však dovolání nepodepsal.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (zákonem č. 358/1992 Sb.). Uvedené neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 o.s.ř). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu, kdy je dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení dle § 241 odst. 1 o.s.ř. je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze o dovolání věcně rozhodnout. Zvolil-li si dovolatel zmocněncem advokáta až poté, co sám podal dovolání, lze považovat podmínku povinného zastoupení za splněnou, jestliže advokát nahradil nebo doplnil již učiněné podání vlastním podáním, popř. jestliže soudu sdělil, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje (viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000, pod poř. č. 64).

Vzhledem k tomu, že ze spisu nevyplývá, že by osoba jednající za žalující právnickou osobu měla právnické vzdělání, a dovolání přitom není sepsáno a podepsáno advokátem, jemuž žalobce udělil plnou moc pro zastupování v dovolacím řízení, není výše vymezená podmínka dovolacího řízení splněna. Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 21. 4. 2005, č.j. 26 Cdo 1458/2004-80, vyzval žalobce prostřednictvím zplnomocněného zástupce (jemuž bylo usnesení doručeno 3. 5. 2005) k odstranění nedostatku této podmínky dovolacího řízení, a zároveň jej poučil, že nebude-li ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení nedostatek kvalifikovaného zastoupení žalobce zhojen, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě ani později (do vydání tohoto rozhodnutí) nereagoval.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené procesní podmínky podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, je proto povinen nahradit náklady dovolacího řízení, jež žalovanému vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky (§ 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř.). Tyto náklady sestávají z paušální odměny za zastupování v částce 1.550,- Kč (§ 2 odst. 1, § 5 písm. c/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), celkem 1.625,-Kč. Náhrada je splatná k rukám zástupkyně žalovaného (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2005

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru