Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1429/2005Usnesení NS ze dne 27.01.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.1429.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1429/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobců a) J. P., b) A. P. a c) R. D., zastoupených advokátem, proti žalované J. S. o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp.zn. 7 C 208/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. prosince 2004, č.j. 6 Co 2619/2004-66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Písku (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. 4. 2004, č.j. 7 C 208/2004-24, přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím v přízemí domu č.p. 142 v P. – B., určil, že nájemní poměr žalované skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, a uložil jí a všem, kdo s ní bydlí, povinnost byt vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do 15 dnů od zajištění přiměřeného náhradního bytu; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobců (směřujícímu proti výroku o nákladech řízení) a žalované Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 13. 12. 2004, č.j. 6 Co 2619/2004-66, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v tom znění, že žalovaná je povinna byt vyklidit a vyklizený předat žalobcům po uplynutí výpovědní lhůty do 15 dnů od zajištění přiměřeného náhradního bytu; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil naplnění uplatněného výpovědního důvodu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) blanketní dovolání, které doplnila podáním ze dne 6. 4. 2005.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. 4. 2005, č.j. 7 C 208/2004-76, aby ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení usnesení si zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta, předložila plnou moc zástupce a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že má možnost požádat soud o ustanovení zástupce. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 21. 4. 2005 (viz doručenka na č.l. 76 spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla před soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobcům nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2006

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru