Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1261/2001Usnesení NS ze dne 15.08.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.1261.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1261/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně H. P. proti žalovanému Ing. B. P., o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 12 C 47/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. srpna 1998, č. j. 11 Co 198/98-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě jako soud I. stupně rozsudkem ze dne 28. listopadu 1997, č. j. 12 C 47/97-16, výrokem označeným jako I. připustil změnu návrhu žalobkyně ( týkající se prodloužení lhůty do které je žalovaný povinen vyklidit předmětný byt z 3 dnů na 15 dní po právní moci rozsudku), výrokem II. zrušil právo společného nájmu účastníků k družstevnímu bytu č. 9 sestávajícímu ze tří pokojů, kuchyně a příslušenství ve 3. podlaží domu č. 3 na L. ulici v O. (dále opět jen \"předmětný byt\"), výrokem III. určil výlučnou nájemkyní předmětného bytu žalobkyni, jako členku družstva, výrokem IV. uložil žalovanému povinnost předmětný byt vyklidit do 15ti dnů od zajištění náhradního bytu a výrokem V. rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 26. 8. 1998, č. j. 11 Co 198/98-43, k odvolání obou účastníků, výrokem označeným jako I. potvrdil rozsudek soudu I. stupně „v napadené části v odstavcích II. - IV. výroku\", výrokem II. jej změnil „v další napadené části v odstavci V.\", a výrokem III. rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný, aniž byl zastoupen advokátem, dne 14. 12. 1998 dovolání (viz. č. l. 73 spisu), v němž namítá, že mu nebyla umožněna dostatečná obhajoba, nemohl předložit důkazy a byl tak zbaven svého práva k nemovitému majetku. V dalším podání ze dne 3. 2. 1999, jímž žalovaný doplňuje své dovolání, uplatnil dovolací důvod podle § 237 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. tj, že mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem, a podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. , tj. že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, přičemž konkrétně uvádí v čem uvedená pochybení soudu spatřuje.

Usnesením soudu I. stupně ze dne 19. 5. 1999, čj. 12 C 37/99-103 ( správně 12 C 47/97-103), které bylo žalovanému doručeno dne 21. 5. 1999, byl vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů předložil soudu plnou moc advokáta k jeho zastupování v dovolacím řízení. Současně byl poučen, že v případě nevyhovění této výzvě může být dovolací řízení zastaveno. Žalovaný ve stanovené lhůtě ani později nedostatek advokátního zastoupení neodstranil a následně se odmítl, na základě předvolání k „informativnímu výslechu\" ve věci podaného dovolání, dostavit dne 6. 10. 1999 k soudu I. stupně (viz. č. l. 118 spisu ) s tím, že odmítá JUDr. Rekové ústně vypovídat, a pokud mu doručí písemné otázky, pak na ně písemně odpoví.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákoný, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001- dále opět jen „o. s. ř. \").

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec ( člen ), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo zaměstnancem ( členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádností tohoto opravného prostředku je odůvodněn zákonný požadavek, aby měl dovolatel právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, povolanou podle zákona k poskytování právní služby (advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec ( člen) takového vzdělání nedosáhl.

V § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. je tak stanovena zvláštní podmínka dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V daném případě podal žalovaný dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno ( ostatně ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Nedostatek této podmínky řízení nebyl odstraněn přes výzvu, kterou soud I. stupně dovolateli adresoval a přesto, že dovolatel byl o důsledcích procesní nečinnosti poučen. Tvrzení dovolatele, že byl několika advokáty s žádostí o právní služby odmítnut, přitom nemohlo mít za následek zánik povinnosti vyplývající pro dovolatele z výše citované výzvy soudu I. stupně.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 2 větou druhou o. s. ř. nebyla do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného zastavil ( § 243c a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ), aniž by se mohl zabývat jeho včasností a následně důvodností.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvé o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni nevzešly prokazatelné výlohy dovolacího řízení, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2001

JUDr. Michal Mikláš, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru