Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1155/2005Usnesení NS ze dne 30.05.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.1155.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1155/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce N., stavební bytové družstvo, zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) D. M., a 2) L. M., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 148/2003, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 1. září 2004, č.j. 59 Co 24/2004-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kroměříži (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 12. 2. 2004, č.j. 11 C 148/2003-22, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu č. 10, sestávajícímu ze čtyř obytných místností, kuchyně a příslušenství, nacházejícímu se v 1. podlaží domu č.p. 1482, v B. p. H. (výrok I.), určil, že nájemní poměr žalovaných skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty (výrok II.) a uložil jim byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního bytu (výrok III.); dále rozhodl o nákladech řízení (výrok IV.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 1. 9. 2004, č. j. 59 Co 24/2004-34, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výrocích I., II. a IV.; ve výroku III. rozsudek soudu I. stupně změnil tak, že žalovaní jsou povinni byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání ze dne 2. 9. 2004, označeným jako „odvolání“, které je dle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, první žalovaný (nezastoupen advokátem) vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 4. 2005, č.j. 11 C 148/2003-40, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta jako právního zástupce pro dovolací řízení, předložil jeho plnou moc a prostřednictvím tohoto zástupce podala řádné dovolání; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že má možnost požádat o ustanovení zástupce. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 7. 4. 2005 (viz doručenka na č.l. 40 spisu), dosud této výzvě nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2006

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru