Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1125/2002Usnesení NS ze dne 24.07.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:26.CDO.1125.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1125/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) P. H., a B) A. H., proti žalované J. L., o zaplacení částky 102. 000,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalované o zaplacení částky 224. 640,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 55/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. února 2001, č. j. 15 Co 915/2000-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1. 950.- Kč k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Šumperku rozsudkem ze dne 1. 10. 1999, č. j. 16 C 55/99-33, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům částku 102. 000,- Kč s příslušenstvím, a zamítl vzájemný návrh žalované na zaplacení částky 224.640,- Kč; dále rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky a o povinnosti žalované zaplatit soudní poplatek.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 2. 2001, č. j. 15 Co 915/2000-61, potvrdil rozsudek okresního soudu ve věci samé (ve vyhovujícím a v zamítavém výroku), a změnil jej ve výroku o nákladech řízení a o soudním poplatku; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, doplněné dalším podáním, v němž uplatnila dovolací důvody podle § 241 odst. 3 písm. c) a d) o.s.ř. Navrhla, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny.

Žalobci ve svém dovolacím vyjádření navrhli, aby dovolání bylo odmítnuto, neboť bylo podáno opožděně, a nevyhovuje zákonným náležitostem.

Žalované byl poté na její žádost určen Českou advokátní komorou pro dovolací řízení advokát, jemuž žalovaná udělila též plnou moc. Jmenovaný advokát podáním ze dne 7. 5. 2002 vzal dovolání žalované v plném rozsahu zpět a požádal, aby dovolací řízení bylo zastaveno.

Nejvyšší soud v řízení o dovolání žalované postupoval v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., podle občanského soudního řádu ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále též jen „o. s. ř.“).

Vzhledem k tomu, že dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o. s .ř., dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a zavázal žalovanou, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobcům vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta.

Jelikož dovolací řízení v této věci bylo zahájeno podáním dovolání 30. 4. 2001, byla výše těchto nákladů stanovena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen \"vyhláška\").

Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 3 odst. 1. vyhlášky sazba odměny ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky přes 10. 000 do 200. 000 Kč činí 6. 000 - Kč, přičemž zastupuje-li advokát v řízení ve stejné věci společně více osob, zvyšuje se podle § 17 odst. 2 vyhlášky sazba odměny o 20 % (tj. v dané věci o 1.200,- Kč). Podle § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky, rozhodne-li soud o zastavení dovolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3 vyhlášky. Ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky pak určuje, že učinil-li advokát v řízení pouze jediný úkon právní služby, soud sníží sazbu odměny o 50 %. Vzhledem k uvedenému náleží tedy advokátu žalobců jako odměna za dovolací řízení částka 1. 800.- Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje - jak je zřejmé z jejího § 1 odst. 1 - pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, a nikoli již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky 253/1997 Sb.). K nákladům řízení na straně žalobců proto patří také paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 75,- Kč za každého ze žalobců (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky 253/1997 Sb.), a úhrn nákladů dovolacího řízení, jež žalobcům vznikly, tak činí celkem 1. 950 .- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 24. července 2002

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru