Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1075/2004Usnesení NS ze dne 10.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.1075.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1075/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyň a) dr. A. R., roz. G., b) JUDr. L. H. proti žalovanému J. T., zastoupeného opatrovníkem P. P., sociálním kurátorem, oddělení sociální prevence Úřadu městské části P., o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 62/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. května 2000, č.j. 18 Co 185/2000-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem z 12. 5. 2000, č.j. 18 Co 185/2000-31, potvrdil rozsudek z 9. 9. 1999, č.j. 15 C 62/99-16, ve výroku, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi, kterou daly žalobkyně žalovanému z nájmu bytu č. 7, ve 2. poschodí domu čp. 1151/3 v P., B., sestávajícího se ze dvou místností a kuchyně s částečným společným příslušenstvím, IV. kategorie, s tím, že výpovědní lhůta je tříměsíční a počne běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku, uložil žalovanému byt vyklidit a vyklizený jej žalobkyním předat po uplynutí výpovědní lhůty, do 15 dnů poté, co mu bude zajištěno přístřeší. Dále odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení ohledně jejich výše, jinak jej potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podáním datovaným 30. 6. 2000, učiněným v civilní kanceláři Městského soudu v Praze (ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 a 2 o.s.ř.), označeným jako “dovolání”, které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) blanketním (neodůvodněným) dovoláním, žalovaný (nezastoupený advokátem) napadl rozsudek odvolacího soudu s tím, že jeho odůvodnění zašle „v co nejkratší době“.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 12. 5. 2000, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. 12. 2000 (dále též jen „o.s.ř.“).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem (notářem) a jím musí být dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1 věty první, odst. 2 věty druhé o. s. ř.). Není-li v době podání dovolání podmínka povinného zastoupení (§ 241 odst. 1) splněna a takto podané dovolání vykazuje vady (nedostatek náležitostí), je třeba dovolatele vyzvat, aby si zvolil advokáta a odstranil vady dovolání.

Ze spisu nevyplývá, že by žalovaný měl právnické vzdělání, proto byl za účelem poučení o povinnosti zvolit si advokáta a odstranit vady dovolání nejdříve opakovaně soudem prvního stupně předvolán k výslechu (na den 29. 8. 2000 a 4. 10. 2000, k tomu viz doručenky na č.l. 35 a 36), k soudu se však bez omluvy nedostavil.

Usnesením z 27. 11. 2000, č. j. 15 C 62/99-39, uložil soud prvního stupně žalovanému, aby si ve lhůtě dvaceti dnů zvolil advokáta a ve stejné lhůtě předložil advokátem sepsané dovolání se všemi zákonnými náležitostmi; současně jej poučil i o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky odstraněny, bude řízení zastaveno. Soud prvního stupně poté usnesením z 20. 8. 2001, č.j. 15 C 62/2199-43, ustanovil žalovanému podle § 29 odst. 3 o.s.ř. opatrovníka. Tomuto opatrovníkovi pak bylo dne 7. 4. 2004 doručeno usnesení z 27. 11. 2000, č.j. 15 C 62/99-39, s výzvou k tomu, aby si dovolatel zvolil advokáta a předložil jím sepsané řádné dovolání. Dovolatel ani jeho opatrovník však do dnešního dne na tuto výzvu nezareagovali.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného zastavil (§ 243c a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalobkyním v tomto stadiu řízení prokazatelně (dle obsahu spisu) nevznikly náklady, na jejichž náhradu by jinak měly právo proti dovolateli.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2005

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru