Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 68/2013Usnesení NS ze dne 28.03.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.ND.68.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 85 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 68/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka, v právní věci žalobkyně OSPEN, s. r. o., IČO 252 62 823, se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, zastoupené JUDr. Martinem Michňákem, advokátem, se sídlem Kolín, Jiráskovo náměstí 1487, proti žalovanému M. K., o 12.102,23 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 EC 195/2012, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Neurčuje se, který soud věc projedná a rozhodne.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Obvodního soudu pro Prahu 10 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jímž se domáhala, aby bylo žalovanému z titulu dluhu vzniklého ze smlouvy o úvěru uloženo zaplatit jí 12.102,23 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 18. 7. 2012, č.j. 17 EC 1959/2012-6, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že adresa žalovaného uvedená v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, shodná s adresou jeho trvalého pobytu dle výpisu z centrální evidence obyvatel, se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9.

Nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 9 s postoupením věci byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2012, č.j. 1 Nc 2551/2012-15, shledán důvodným. Městský soud vyšel ze zjištění, že adresa uvedená v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je sice shodná s adresou trvalého pobytu žalovaného dle výpisu z centrální evidence obyvatel, avšak žalovaný se podle oznámení pošty na této adrese nezdržuje. Jelikož Obvodní soud pro Prahu 10 vycházel pouze z údajů centrální evidence obyvatel a neučinil žádná další zjištění stran místa, kde se žalovaný zdržoval ke dni zahájení řízení, nebyly soudem spolehlivě zjištěny okolnosti rozhodné pro určení obecného soudu žalovaného (§ 85 odst. 1 o. s. ř.).

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 11. 1. 2013, č. j. 17 EC 195/2012-16, opětovně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jemuž byla věc v souladu s citovaným usnesením předložena, se především zabýval otázkou, zda byly splněny podmínky pro rozhodnutí dle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Z obsahu spisu je zřejmé, že ačkoliv se listovní zásilka obsahující usnesení, jímž na základě údajů z centrální evidence obyvatel Obvodní soud pro Prahu 10 vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci, vrátila jako nedoručitelná s odůvodněním, že se adresát odstěhoval, soud žádná další zjištění stran bydliště, resp. pobytu, žalovaného neučinil. Jelikož obecným soudem žalovaného ve smyslu cit. ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je soud, v jehož obvodu se žalovaný fakticky zdržuje ke dni zahájení řízení, postrádá Nejvyšší soud ve spisovém materiálu pátrání po pobytu žalovaného (např. dotazem na Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, Úřad městské části Praha 9, Policii ČR).

Jestliže v posuzovaném případě nebyly okolnosti rozhodné pro určení obecného soudu žalovaného (§ 85 odst. 1 o. s. ř.) vůbec zjišťovány – pouhé zjištění adresy trvalého pobytu z výpisu centrální evidence obyvatel nelze považovat za dostatečné – není možné dospět k závěru, že Obvodní soud pro Prahu 10 není místně příslušný a že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit. Teprve na základě podrobnějšího šetření může soud učinit jednoznačný závěr o své místní nepříslušnosti, popř. o absenci nebo nezjistitelnosti podmínek místní příslušnosti jako předpokladu pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že se neurčuje, který soud věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru