Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 6/2017Usnesení NS ze dne 24.01.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.ND.6.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 6/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci oprávněné SECAPITAL S.á.r.l., se sídlem v Lucemburku, 1A rue Jean Piret, L-2350, Lucemburské velkovévodství, reg. č. B 108305, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému V. R., o pověření k provedení exekuce na majetek povinného, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11437/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11437/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Litoměřicích je pod sp. zn. 31 EXE 11437/2016 vedeno řízení, v němž soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková, se sídlem exekutorského úřadu ve Znojmě 1, Jezuitské náměstí 156/2, požádala o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro západočeskou oblast, ze dne 1. 10. 2009, č. j. 75 539/2009-634/III. vyř, které se stalo vykonatelným 17. 12. 2009. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Ukrajiny, pobyt v České republice za účelem podnikání mu byl ukončen 15. 1. 2011 a žádost o jeho prodloužení nebyla povolena. Povinnému bylo uděleno správní vyhoštění s dobou platnosti od 21. 8. 2012 do 1. 9. 2014, z území České republiky vyhoštěn nebyl a jeho současné místo pobytu není známo. Poslední nahlášená adresa pobytu od 29. 11. 2010 do 16. 5. 2011 byla P. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl zjišťován, neboť by to odporovalo cíli a smyslu exekučního řízení.

Okresní soud v Litoměřicích proto usnesením ze dne 24. 10. 2016, č. j. 31 EXE 11437/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, bez ohledu na bydliště stran mají výlučnou příslušnost pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, soudy členského státu, v němž byl nebo má být výkon rozhodnutí proveden.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaná soudní exekutorka podala žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru