Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 598/2020Usnesení NS ze dne 13.01.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:25.ND.598.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 598/2020-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci oprávněného: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, zastoupený Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem 533 05 Dříteč 155, proti povinnému: C. I., narozený XY, posledně bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 312/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 312/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 312/2020 je vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková se sídlem Bělohorská 270/17, Praha 6, navrhla, aby byla pověřena vedením exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného podložené exekučním titulem – rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 3. 2020, č. j. 35 C 300/2020-19. V průběhu řízení bylo lustrací v informačním systému základních registrů zjištěno, že povinný měl naposledy hlášenou adresu XY, od 13. 7. 2015 do 4. 5. 2016. Dotazem na Ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že má na území ČR povolen trvalý pobyt, poslední hlášená adresa byla XY, od 13. 7. 2015 do 4. 5. 2016 a od 10. 1. 2013 má nahlášenu doručovací adresu XY. Usnesením ze dne 21. 10. 2020, č. j. 36 EXE 312/2020-16, tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikovaná pod č. 4/2013 a 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro určení místní příslušnosti jiného soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu je i poslední známé místo pobytu povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 1. 2021

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru