Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 58/2015Usnesení NS ze dne 29.04.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.ND.58.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 58/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v exekuční věci oprávněného OSMA - ČR - OJ014, se sídlem v Chomutově, SNP 3876, IČO 22764381, zastoupeného Mgr. Lukášem Slaninou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 3, proti povinnému A. J., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 14320/2014, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 14320/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Ostravě je pod sp. zn. 94 EXE 14320/2014 vedeno řízení o žádosti na pověření a nařízení exekuce; jako bydliště povinného je uvedena adresa O. Lustrací v Centrální evidenci obyvatel se soudu nepodařilo osobu povinného ani místo jeho trvalého pobytu dohledat, dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky soud zjistil, že povinný nikdy neprocházel evidencí cizinců. Adresu pobytu povinného uvedenou v žádosti tak podle závěru soudu nelze považovat za adresu jeho trvalého pobytu na území České republiky, neboť oprávněný neprokázal, že se povinný na této adrese zdržuje. V řízení taktéž nebylo zjištěno, že by povinný měl v obvodu Okresního soudu v Ostravě majetek. Oprávněný na výzvu soudu sdělil, že mu není známo, kde se v České republice nachází majetek povinného. Z výše uvedených důvodů Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 1. 2015, č. j. 94 EXE 14320/2014-28, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o.s.ř.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Vzhledem ke skutečnosti, že místní příslušnost nebylo možno podle platných právních předpisů určit, rozhodl Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u něhož byla žádost o pověření a nařízení exekuce podána.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru