Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 531/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.531.2020.1
Dotčené předpisy

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 531/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci oprávněné: EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, IČO 01411641, zastoupená advokátkou Mgr. Zuzanou Kyovskou, sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, proti povinné: L. L., narozená dne XY, naposledy trvale bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1829/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1829/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Rakovníku je pod sp. zn. 24 EXE 1829/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, požádala o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle vykonatelného rozhodnutí – příkazu Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, ze dne 6. 5. 2015, č. j. ČTÚ-75868/2013-636/II. vyř.- RoR. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná, která je státní příslušnicí Slovenské republiky, nemá ke dni zahájení tohoto exekučního řízení na území České republiky adresu trvalého pobytu, naposledy (do 1. 3. 2018) přitom měla jako adresu svého trvalého pobytu v České republice evidováno XY. Soud dále konstatoval, že před vydáním pověření a nařízení exekuce není oprávněn pátrat po majetku povinné.

Okresní soud v Rakovníku proto usnesením ze dne 6. 10. 2020, č. j. 24 EXE 1829/2020-23, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Sbírka“). Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před pověřením exekutora provedením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, č. 4/2013 Sbírky).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru