Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 459/2019Usnesení NS ze dne 20.11.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.ND.459.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 459/2019-44

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobce: R. P., narozený XY, bytem XY, proti žalovanému: Horská služba České republiky, z. s., se sídlem Špindlerův Mlýn 260, IČO 00506311, o neplatnost vyloučení člena ze zapsaného spolku, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 9 C 278/2019, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 9 C 278/2019 se přikazuje Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Okresní soud v Trutnově předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) spis vedený u tohoto soudu pod sp. zn. 9 C 278/2019, v němž se žalobce domáhá vyslovení neplatnosti vyloučení jeho osoby ze žalovaného spolku. Svůj postup odůvodnil především tím, že byť se sídlo žalovaného nachází v obvodu Okresního soudu v Trutnově, fakticky se projednávaná věc týká jeho organizačního článku – okrsku Lysá Hora a oblasti Beskydy. V řízení bude nutno zkoumat, zda rozhodnutí o vyloučení žalobce bylo vydáno k tomu oprávněnou organizační složkou, zda bylo žalobci řádně doručeno a zda byly rovněž naplněny veškeré předpoklady samotného vyloučení [tj. zejména existence jednání žalobce, jímž se měl dopustit kvalifikovaného porušení povinností člena spolku ve smyslu čl. VI odst. 2 písm. d) stanov žalovaného]. Je tedy zřejmé, že celé dokazování, včetně případných svědeckých výpovědí, se bude dotýkat právě oblasti Beskydy, a že Okresním soudem ve Frýdku-Místku bude tudíž věc projednána rychleji a hospodárněji.

Žalovaný vyslovil s návrhem na delegaci souhlas. Žalobce se pak nevyjádřil, přestože k tomu byl vyzván a současně poučen, že nevyjádří-li se, bude předpokládáno, že nemá k navrženému postupu námitek (§ 101 odst. 4 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Trutnově a Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky pro to, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavního principu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Okresní soud v Trutnově odůvodnil svůj návrh na delegaci tím, že předmět sporu je úzce navázán na oblast Beskyd, a že v řízení bude nutno objasnit řadu skutečností týkajících se této lokality, a to případně i prostřednictvím svědeckých výpovědí zde působících osob.

V situaci, kdy účastníci nemají proti návrhu na delegaci žádných námitek (žalovaný s ním výslovně souhlasil a u žalobce – jenž ostatně původně podal žalobu právě u Okresního soudu ve Frýdku-Místku – je vzhledem k absenci jeho vyjádření souhlas presumován), lze tyto skutečnosti považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je možno souhlasit s tím, že u Okresního soudu ve Frýdku-Místku jsou s ohledem na konkrétní okolnosti věci dány předpoklady pro procesně ekonomičtější průběh řízení s menšími náklady řízení pro účastníky. Nejvyšší soud proto návrhu Okresního soudu v Trutnově vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 11. 2019

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru