Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 42/2021Usnesení NS ze dne 10.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:25.ND.42.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 42/2021-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Tiché a soudců JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Petra Vojtka v exekuční věci oprávněné: Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 – Kaskády Barrandov III, IČO 27441881, se sídlem Werichova 1145/33, 152 00 Praha 5, proti povinnému: I. M., narozený XY, posledně bytem XY, o pověření vedením exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2815/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2815/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 65 EXE 2815/2020 vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutorka JUDr. Monika Elfmarková se sídlem K Beránku 3, 143 00 Praha 4, navrhla, aby byla pověřena vedením exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné podložené exekučním titulem – rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. 9. 2019, č. j. 28 C 212/2019-31. V průběhu řízení bylo zjištěno, že povinný je ukrajinský státní příslušník a není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky. Podle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie měl na území České republiky povolen dlouhodobý přechodný pobyt za účelem podnikání – účast v právnické osobě do 11. 12. 2015. Dne 12. 11. 2015 podal žádost o prodloužení pobytu, které nebylo vyhověno. Jeho poslední nahlášená adresa od 28. 7. 2011 do 17. 7. 2016 byla XY, současné místo pobytu povinného není známé. Nebyl zjištěn žádný jeho majetek na území České republiky. Usnesením ze dne 16. 12. 2020, č. j. 65 EXE 2815/2020-13, tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro přikázání věci jinému soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu je i poslední známé místo pobytu povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 2. 2021

JUDr. Hana Tichá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru