Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 397/2020Usnesení NS ze dne 10.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.397.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 397/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci oprávněné: JUSTRINON MANAGEMENT a.s., IČO 29216842, se sídlem U Vlečky 1749/4, Modřany, 143 00 Praha 4, zastoupená JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, proti povinnému: R. N., narozený dne XY, posledně bytem XY, pro 2 622,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11239/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11239/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Ostravě je pod sp. zn. 94 EXE 11239/2020 vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 9. 2019, č. j. 60 C 2976/2017-40. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je fyzickou osobou, jež na území České republiky nemá trvalý pobyt, neprochází registrem obyvatel ani registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců. Již pro doručení exekučního titulu mu byl ustanoven opatrovník. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Okresní soud v Ostravě proto usnesením ze dne 23. 7. 2020, č. j. 94 EXE 11239/2020-22, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobyt cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud v Ostravě, u něhož byla podána žádost o pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru