Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 357/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.ND.357.2012.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 357/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Letenská 121/8, IČO 27242617, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Brno, Kotlářská 51a, proti žalovanému J. R., o 3.490,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 27 EC 589/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 27 EC 589/2010 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Liberci domáhala po žalovaném, u něhož uvedla bydliště na adrese ... zaplacení částky 3.490,- Kč s příslušenstvím, a to na základě smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty uzavřené dne 23. 1. 2006 mezi žalovaným a obchodní společností GE Money Multiservis, a.s., a rámcové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 17. 2. 2010 mezi společností GE Money Multiservis, a.s., jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem.

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 24. 1. 2011, č. j. 27 EC 589/2010-23, vyslovil podle § 105 odst. 1 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto rozhodnutí věc postoupil Okresnímu soudu v České Lípě jako soudu místně příslušnému. V daném případě totiž zjistil, že bydliště žalovaného ve smyslu § 85 o. s. ř. je v obvodu Okresního soudu v České Lípě.

Okresní soud v České Lípě, jemuž byla věc postoupena jako soudu místně příslušnému, vyjádřil nesouhlas s postoupením věci s odůvodněním, že ze sdělení Policie ČR, Územního odboru Česká Lípa, Obvodního oddělení Jablonné v Podještědí, vyplývá, že se žalovaný na adrese trvalého bydliště již 2 roky nezdržuje a jeho současná adresa pobytu není známa. Trvalý pobyt žalovaného však není pojmově totožný s místem bydliště občana (žalovaného), tak jak to má na mysli § 85 odst. 1 o. s. ř. Věc proto v souladu s ust. § 105 odst. 3 o. s. ř. předložil Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, který v usnesení ze dne 28. 5. 2012, č. j. 73 Nc 913/2012-36, vyslovil, že nesouhlas Okresního soudu v České Lípě s postoupením označené věci je důvodný. V odůvodnění svého usnesení uvedl, že z hlediska posuzování místní příslušnosti je nerozhodný trvalý pobyt účastníka uvedený v příslušné evidenci, ale místo, kde žalovaný skutečně bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale. Rozhodnutí Okresního soudu v Liberci tak označil za přinejmenším předčasné.

Okresní soud v Liberci následně usnesením ze dne 10. 8. 2012, č. j. 27 EC 589/2010-40, vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto rozhodnutí předložil věc Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť není zpochybněno, že věc spadá do pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

Podle § 85 odst. 1 nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Obsah pojmu bydliště, tak jak ho užívá občanský soudní řád, není totožný s obsahem pojmu „trvalý pobyt“, kterého užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel a který slouží též k určení adresy pro doručování fyzické osoby. Zpravidla se tyto pojmy překrývají, ne vždy je však zápis v evidenci obyvatelstva o trvalém pobytu fyzické osoby totožný s bydlištěm osoby. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, popř. městský obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se tam trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí. Zpravidla soud usuzuje na obecný soud žalovaného podle údajů o evidenci obyvatelstva, přičemž ve sporném řízení je také věcí žalovaného, aby v případné námitce místní nepříslušnosti soudu doložil skutečnosti, z nichž lze spolehlivě dovodit, že jeho bydlištěm je jiné místo než to, které je evidováno jako místo jeho trvalého pobytu (k tomu srovnej: Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 559).

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Liberci, resp. Okresním soudem v České Lípě, neboť v obvodech těchto soudů se žalovaný prokazatelně nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet, nemá zde sídlo ani žalobkyně ani její zástupce a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 1, v jehož obvodu je sídlo žalobkyně, když v Praze se nachází i pobočka sídla zástupce žalobkyně. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud určil Obvodní soud pro Prahu 1 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2013

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru