Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 337/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.337.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 337/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Hany Tiché v exekuční věci oprávněné: Bohemia Faktoring, a. s., IČO 27242617, se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, zastoupená JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, proti povinné: E. K., narozená XY, posledně bytem XY, Slovenská republika, pro 6 746 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8672/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8672/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8672/2020 vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Petr Kocián se sídlem Veveří 2216/125, Brno, navrhl, aby byl pověřen vedením exekuce na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněné podložené exekučním titulem – rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 3. 10. 2018, č. j. 16 C 53/2018-50. V průběhu řízení bylo zjištěno, že povinná není občanem České republiky, nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu, hlášena k pobytu je v obci XY, Slovenská republika. Na tuto adresu se však exekuční titul nepodařilo povinné doručit, proto jí byl v nalézacím řízení ustanoven opatrovník. Usnesením ze dne 26. 6. 2020, č. j. 26 EXE 8672/2020-19, tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro přikázání věci jinému soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu je i poslední známé místo pobytu povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru