Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 336/2020Usnesení NS ze dne 27.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.336.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 336/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci žalobkyně: Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, IČO 27242617, zastoupená advokátem JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, proti povinné: V. O., narozená dne XY, bytem XY, Slovenská republika, o pověření provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8736/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8736/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Chomutově je pod sp. zn. 26 EXE 8736/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, požádal o pověření k provedení exekuce k vymožení pohledávky oprávněného podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 15. 1. 2020, č. j. 16 C 230/2019-27. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná, která není občanskou České republiky, nemá v České republice povolen žádný druh pobytu, ze spisu nalézacího soudu soud zjistil toliko to, že k pobytu má být hlášena v obci XY ve Slovenské republice. Soud dále konstatoval, že před vydáním pověření a nařízení exekuce není oprávněn pátrat po majetku povinné.

Okresní soud v Chomutově proto usnesením ze dne 26. 6. 2020, č. j. 26 EXE 8736/2020-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Sbírka“). Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před pověřením exekutora provedením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, č. 4/2013 Sbírky).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony a nadto byl též nalézacím soudem, jenž vynesl rozsudek představující exekuční titul, na základě nějž má být exekuce provedena.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 8. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru