Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 336/2016Usnesení NS ze dne 20.10.2016

HeslaPříslušnost soudu místní
Cizinci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:25.ND.336.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 336/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v exekuční věci oprávněné Slezské univerzity v Opavě, Opava, Na Rybníčku 626/1, IČO: 47813059, zastoupené Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem Opava, Partyzánská 1565/18, proti povinné A. F., o pověření exekutora, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 10741/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 10741/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Ve shora označené exekuční věci bylo řízení zahájeno podáním exekutora dne 6. 5. 2016 o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 8. 8. 2016, č. j. 97 EXE 10741/2016-20, Okresní soud v Ostravě vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“). Vycházel z ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Uvedl přitom, že povinná měla poslední známé bydliště na adrese O. V žádosti exekutora o pověření a nařízení exekuce je označeno bydliště povinné adresou O. V Centrální evidenci obyvatel ČR není povinná zapsána, je občankou Běloruska a na území ČR měla povolený dlouhodobý pobyt za účelem studia, který jí byl ukončen 4. 2. 2016. Nařízení exekuce na základě rozhodnutí o vyměření poplatku za studium je v pravomoci soudů ČR. Podmínky pro určení místní příslušnosti však nelze zjistit.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Jelikož se v dané věci, jež bezpochyby patří do pravomoci tuzemských soudů, nepodařilo předkládajícímu soudu nalézt obecný soud povinného, určil Nejvyšší soud příslušný soud svým rozhodnutím (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Maje na zřeteli princip hospodárnosti řízení stanovil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 10. 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru