Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 334/2020Usnesení NS ze dne 10.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.334.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 334/2020-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné: EOS Investment Česká republika, s.r.o., IČO 01411641, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, zastoupená Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, proti povinné: M. G., narozená XY, posledně bytem XY, o vymožení pohledávky oprávněné, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 7734/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 7734/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Chomutově je pod sp. zn. 26 EXE 7734/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 10. 8. 2016, č. j. ČTÚ-13 035/2016-635/III. vyř. – MoL. A smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31. 1. 2019. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná je občankou Slovenské republiky a na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu. Je hlášena na adrese XY. Případný majetek povinné na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ze zmaření účelu exekučního řízení.

Okresní soud v Chomutově proto usnesením ze dne 26. 6. 2020, č. j. 26 EXE 7734/2020-30, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobyt cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru