Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 323/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.ND.323.2013.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 323/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce doc. JUDr. et Ing. P. G., Ph.D., proti žalovanému Mgr. M. N., o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 63/2009, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze senátu 12 Cmo Mgr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Marta Chrastilová a JUDr. Eva Hodanová, jakož i soudci zastupujících senátů 6 Cmo JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner, JUDr. Milada Uhlířová a 9 Cmo JUDr. Daniela Menclová, JUDr. Ladislav Derka a JUDr. Alexandra Jiříčková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 63/2009.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze předložil věc vedenou pod sp. zn. 19 Co 63/2009, v níž žalobce podal žalobu pro zmatečnost, Vrchnímu soudu v Praze z důvodu rozhodnutí o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti všem soudcům uvedeného krajského soudu.

Vrchní soud v Praze následně předložil uvedený spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o námitce podjatosti soudců – členů senátu 12 Cmo, příslušného podle rozvrhu práce k rozhodnutí ve věci, a dále zastupujících senátů 6 Cmo a 9 Cmo, jelikož žalobce v žalobě na č. listu 1 spisu a opakovaně v podání na č. listu 30 vznesl námitku podjatosti pro „celé obsazenstvo Vrchního soudu v Praze“.

Soudci Vrchního soudu v Praze Mgr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Eva Hodanová, JUDr. Marta Chrastilová, JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milada Uhlířová, JUDr. František Švantner, JUDr. Daniela Menclová, JUDr. Ladislav Derka a JUDr. Alexandra Jiříčková ve vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že k projednávané věci a k účastníkům řízení nemají žádný poměr, ani jim není známa žádná skutečnost, z níž by bylo možné dovozovat jakýkoli osobní vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. nadřízený soud v senátě.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud neshledal žádné okolnosti či relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti uvedených soudců Vrchního soudu v Praze. Námitku podjatosti nelze vznést vůči všem soudcům celého soudu, aniž by žalobce uvedl konkrétní skutečnosti, z nichž dovozuje jejich podjatost; též případné rozhodování v jiných právních věcech těmito soudci není důvodem pro jejich vyloučení v projednávané věci (srov. § 14 odst. 4 o. s. ř.)

Jelikož nebyly shledány zákonné předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení uvedených soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci, nebylo námitce podjatosti, která vyplývá z podání žalobce, vyhověno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru