Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 315/2012Usnesení NS ze dne 28.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.ND.315.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 315/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně L. Z., zastoupené JUDr. Václavou Baudišovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Letohradská 48, proti žalovaným 1) R. S. a 2) L. S., o 16.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 111 C 120/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 111 C 120/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Ve sporu o dlužné nájemné, který byl zahájen žalobou doručenou dne 21. 10. 2011 Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku, žalobkyně dne 21. 5. 2012 navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 7. Druhá žalovaná má v obvodu tohoto soudu své stálé pracoviště a tím je založena jeho místní příslušnost na výběr daná podle § 87 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Žalovaní se k návrhu nevyjádřili.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku a Obvodnímu soudu pro Prahu 7, jemuž má být věc přikázána, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě žalobkyně svůj návrh na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 odůvodňuje na výběr danou místní příslušností a tím, že jeden z žalovaných má v obvodu tohoto soudu stálé pracoviště.

Podle Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Okolnost uváděná žalobkyní, tj. zaměstnání druhé žalované v Praze 7, sice byla potvrzena zprávou zaměstnavatele, z níž ovšem vyplývá, že druhá žalovaná dne 29. 4. 2012 nastoupila rodičovskou dovolenou. Nelze proto dovodit, že by důvody, pro které bylo navrženo přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 a které se týkají jen jednoho ze žalovaných, zakládaly předpoklad, že u tohoto soudu bude věc projednána a rozhodnuta rychleji, hospodárněji a po skutkové stránce spolehlivěji a důsledněji než u Okresního soudu ve Frýdku - Místku, který je soudem věcně a místně příslušným ve smyslu § 11 odst. 1 o.s.ř. K poukazu žalobkyně na výběr soudu, který jí dává ustanovení § 87 odst. 1 písm. a) o.s.ř., zbývá doplnit, že se uplatní zásada perpetuatio fori (§ 11 odst. 1 věta druhá o.s.ř.), podle níž se podmínky místní příslušnosti posuzují podle okolností existujících v době podání žaloby a nemohou se v průběhu řízení měnit; stejně tak žalobce nemůže měnit svou volbu, jakmile je žaloba doručena jednomu ze soudů, jejichž místní příslušnost přichází v úvahu, a to ani postupem podle § 12 odst. 2 o.s.ř., nejsou-li splněny podmínky pro tzv. delegaci vhodnou.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru